logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 326 - Any  XXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2010
Rectorat

9328. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 26 de gener de 2010 per la qual es nomena subdirectora de l’Escola Politècnica Superior la professora Yolanda González Cid.

Amb les funcions que em confereix l'article 30.1.g) dels Estatuts de la Universitat, havent-se complert el que preveuen a l'article 50.1 i d’acord amb el que estableix l’Acord executiu 8975/2009, de 17 de febrer, pel qual es desenvolupa l’Acord normatiu 8880/2008, que determina el nombre de vicedegans i subdirectors d’escola de la Universitat de les Illes Balears, nomèn subdirectora de l’Escola Politècnica Superior, que serà la cap d’estudis d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, la professora Yolanda González Cid, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 26 de gener de 2010
La Rectora, Montserrat Casas

Sr. Vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, Sr. Director de l’Escola Politècnica Superior i Sra. Gerent de la Universitat.