logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 326 - Any  XXV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2010
Rectorat

9326. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 de gener de 2010 per la qual es destina en comissió de serveis la senyora Antònia Victòria Ferrer Alcover per ocupar un lloc de treball vacant a la plantilla d’aquesta universitat, adscrit als edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas, plaça codi 127.

Amb les funcions que em confereix l’article 30 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir llocs de treball vacants, destín en comissió de serveis la senyora Antònia Victòria Ferrer Alcover per ocupar un lloc de treball de cap de negociat, codi de plaça 127, nivell 16, als edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas, amb efectes econòmics i administratius del dia 14 de gener de 2010 i per un període de tres mesos.

La senyora Ferrer, durant la comissió de serveis, percebrà les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 de gener de 2010
La Rectora, Montserrat Casas

Sra. Gerent de la Universitat.