logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 326 - Any  XXV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de febrer de 2010
Consell de Govern

9319. ACORD NORMATIU del dia 3 de febrer de 2010 pel qual s'aprova la modificació de plantilla dels departaments de la UIB.

A proposta del Consell de Direcció i amb l'informe previ dels departaments afectats, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, en virtut de les competències que li corresponen segons els articles 21.2.8, 108.1 i 108.2 dels Estatuts de la Universitat, aprova la proposta de modificació de plantilla dels departaments de la UIB que es detallen a l'annex únic.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 3 de febrer de 2010
La Rectora, Montserrat Casas