logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 306 - Any  XXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de gener de 2009
Rectorat

8906. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de desembre de 2008 per la qual se substitueix un membre de la Comissió d’Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears.

Per acord del Consell de Govern del dia d’avui i en virtut del que preveu l’article 6 de l’Acord normatiu 7543/2006, de 3 de maig, pel qual es crea el Centre d’Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 266, de 26 de maig), s’ha elegit com a integrant de la Comissió d’Estudis de Postgrau el doctor Josep Lluís Ballester Mortes, representant de l’àmbit de coneixement de Ciències Experimentals, en substitució del doctor Maurici Mus Amézquita.

Per tant, els membres de la Comissió d’Estudis de Postgrau són:

 1. El vicerector responsable dels estudis de postgrau, o el director del CEP per delegació del vicerector, que la presidirà: Dr. Maurici Mus Amézquita.
 2. Deu vocals elegits pel Consell de Govern de la UIB entre professors doctors permanents a temps complet, per un període de quatre anys, tot això sens perjudici de les exigències mínimes a què fa referència la legislació vigent en cada moment. Aquests vocals han de representar els àmbits de coneixement següents:
  • Ciències Experimentals: Dra. Josefa Donoso Pardo i Dr. Josep Lluís Ballester Mortes.
  • Ensenyaments Tècnics: Dr. Ramon Mas Sansó.
  • Infermeria i Fisioteràpia: Dr. Andreu Bover Bover.
  • Psicologia: Dra. Victòria Ferrer Pérez.
  • Humanitats: Dr. Pere Rosselló Bover i Dra. M. Josep Mulet Gutiérrez.
  • Ciències Jurídiques: Dr. Antonio Conde Tejón.
  • Ciències Econòmiques: Dr. Antoni Socias Salvà.
  • Ciències de l’Educació: Dra. M. Teresa Adame Obrador.
 3. Dos membres del personal d’administració i serveis de la UIB i de la FUEIB, un per cada entitat, designats pel vicerector responsable dels estudis de postgrau. Els dos vocals tindran veu però no vot: senyora Consuelo Hernández Guerra i senyora Margalida Furió Caldentey.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de desembre de 2008
La Rectora, Montserrat Casas