logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 306 - Any  XXIV - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de gener de 2009
Rectorat

8905. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de desembre de 2008 per la qual es disposa que el professor Josep Antoni Pérez Castelló cessi com a secretari del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació.

Amb les funcions que em confereix l'article 30.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d’acord amb el que preveuen a l'article 65.3, dispòs que el professor Josep Antoni Pérez Castelló cessi com a secretari del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, el qual continua en funcions fins al nomenament i presa de possessió del nou secretari.

Així mateix es fa constar l’agraïment pels serveis prestats mentre ha exercit el càrrec en el qual cessa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de desembre de 2008
La Rectora, Montserrat Casas

Sr. Vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, Sr. Director del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació i Sra. Gerent de la Universitat