logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 306 - Any  XXIV - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de gener de 2009
Consell Social

8884. ACORD RATIFICATIU del dia 23 de desembre de 2008 pel qual s’obre un termini per presentar les sol·licituds d’avaluació del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència en investigació i la transferència de coneixement.

El Consell Social, a la sessió ordinària del dia d’avui, a proposta del Consell de Direcció de la Universitat i en ús de les atribucions que li confereix l’article 10 del Decret 19/2008, de 22 de febrer, de complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la UIB (BOIB núm. 30, d’1 de març), acorda d’obrir un termini per presentar les sol·licituds d’avaluació del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència en investigació i la transferència de coneixement, en els termes següents:

Primer. De conformitat amb l’article 6 del Decret 19/2008 i amb el protocol d’avaluació, els sol·licitants han de reunir els requisits generals següents:

 1. Ser personal docent i investigador. Es consideren inclosos en aquesta categoria:
  1. Els funcionaris de carrera integrats en algun dels cossos docents universitaris establerts a l’article 56 de la LOU (CU i TU). També el personal docent i investigador funcionari de carrera integrat en els cossos a extingir (CEU i TEU).
  2. Els contractats en règim laboral amb vinculació de caràcter indefinit amb la UIB: professor contractat doctor, professor col·laborador i professor associat de nacionalitat estrangera.
 2. Tenir règim de dedicació a temps complet a la UIB.
 3. Estar en possessió del títol de doctor.

Segon. Són requisits específics dels sol·licitants, establerts a l’article 7 del Decret 19/2008, els següents:

 1. Acreditar una antiguitat mínima de dotze anys com a personal docent i/o investigador a temps complet en la UIB, en altres universitats espanyoles o de l’estranger, al CSIC o en centres d’investigació estrangers.
  A l’efecte del còmput d’antiguitat, es tindran en compte totes les activitats docents i com a investigadors realitzades sota qualsevol vinculació laboral, estatutària o administrativa amb les institucions esmentades, sempre que aquesta vinculació es derivi de convocatòries públiques i competitives. El temps que s’hagin prestat serveis en situació de dedicació a temps parcial, o amb un contracte de menys de 6 hores per setmana, serà valorat amb el coeficient 0,5.
 2. Reunir, dins el corresponent període avaluable, un mínim de vint punts corresponents als mèrits justificats establerts per al complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència en investigació i la transferència de coneixement al protocol d’avaluació a què fa referència l’article 9 del Decret 19/2008, publicat al BOIB núm. 30, d’1 de març, vigent en el moment de la publicació de la convocatòria.

Tercer. Els requisits generals i específics esmentats s’havien de reunir el dia 31 de desembre de 2008 i els efectes del complement seran a partir del dia 1 de gener de 2009.

Quart. En el cas de primera avaluació, la persona que faci la sol·licitud pot al·legar els mèrits de tota la seva vida professional fins al 31 de desembre de 2008.

Les sol·licituds de renovació s’avaluaran sobre l’activitat duta a terme des de l’1 de gener de l’any en què es va obtenir l’avaluació positiva anterior fins al 31 de desembre de 2008.

En cap cas no es podran avaluar els mateixos mèrits i circumstàncies valorats favorablement en convocatòries anteriors per renovar el complement ni per a l’obtenció dels diferents tipus de complements establerts al Decret 19/2008, de 22 de febrer.

Cinquè. L’imprès de sol·licitud està disponible al Servei de Recursos Humans i a l’adreça <www.uib.es/servei/rrhh/pdi>.

El termini de presentació de sol·licituds acabarà un mes després d’haver-se publicat la convocatòria al Full Oficial de la Universitat. Les sol·licituds han de presentar-se al Registre General de la UIB, Son Lledó, campus universitari (cra. de Valldemossa, km 7,5), o a les unitats de registre en funcionament als distints centres de la UIB, de conformitat amb el que estableix l'article 3 de l’Acord executiu 3727/1997, de 25 de novembre (FOU núm. 141, de 19 de desembre), sobre organització i funcionament del Registre de la Universitat de les Illes Balears.

Sisè. Els efectes del complement només s’aplicaran si s’obté l’avaluació favorable dels mèrits.

El període de validesa de l’assignació de cada un dels complements assignats se suspendrà quan la persona beneficiària abandoni la situació de servei actiu a la UIB en règim de dedicació a temps complet.

Una vegada que es reincorpori com a personal docent i investigador de la UIB en servei actiu i en règim de dedicació a temps complet, es reprendrà el còmput del període d’assignació, el qual conclourà, com a màxim, el 31 de desembre anterior a la data de finalització del període que restava per complir.

Setè. El personal docent i investigador que tingui assignat el complement retributiu d’estímul i de reconeixement de l’excel·lència en investigació, de conformitat amb l’Acord de 23 de febrer de 2000 entre la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, els sindicats amb representació a la Junta de PDI de la Universitat i la UIB, o de conformitat amb el Conveni de col·laboració de 14 de maig de 2003 entre la Conselleria d’Educació i Cultura, el Consell Social de la UIB i la UIB, en continuarà gaudint fins que deixi de ser vigent.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 23 de desembre de 2008
El president del Consell Social, Felicià Fuster

Magfca. Sra. Rectora de la Universitat.