FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XX
Núm. 253
Divendres, 24 de juny de 2005
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell de Govern
7249 ACORD NORMATIU del dia 17 de juny de 2005 pel qual s'aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB .

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de les competències que li atribueix l'article 21.2.31 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, ha aprovat, a proposta del Consell de Direcció, la normativa sobre laboratoris de la Universitat de les Illes Balears.

Article 1. Definició

Els laboratoris d'investigació són unitats preferentment interdisciplinàries formades per investigadors de la UIB i dels seus instituts d'investigació que es dediquen a desenvolupar investigacions en comú i íntimament relacionades amb els objectius del laboratori. La creació d'aquests laboratoris permetrà la racionalització i l'aprofitament més efectiu dels recursos propis de la Universitat.

Article 2. Dependència

Els laboratoris de la UIB dependran del vicerector de qui depengui la investigació, a excepció d'aquells que per la seva naturalesa o pels seus objectius depenguin directament d'un altre vicerectorat.

Article 3. Creació

Els laboratoris es crearan per decisió del Consell de Direcció, amb la sol·licitud prèvia dels investigadors que en formaran part, amb informe favorable previ de la Comissió d'Investigació. A la sol·licitud s'ha d'indicar el nom del laboratori, els objectius i els integrants i s'hi ha d'adjuntar una memòria de les activitats que es prevegin realitzar. La creació d'un laboratori no implica necessàriament que hom li assigni un espai.

Article 4. Integrants dels laboratoris

Els laboratoris no poden tenir una grandària inferior a la mínima dels grups d'investigació, tal com s'han definit al catàleg d'investigadors i grups de recerca de la UIB. Els investigadors que pertanyin a un grup de recerca reconegut per la UIB no es poden incorporar individualment als laboratoris o donar-se'n de baixa, de tal forma que els grups que s'hi incorporin o se'n donin de baixa ho han de fer amb tots els seus membres. Un investigador o grup de recerca pot pertànyer únicament i exclusivament a un laboratori de la UIB.

Article 5. Òrgans de govern

Els òrgans de govern dels laboratoris són:

L'equip directiu: format pel director, el subdirector i el secretari.

El consell de laboratori: format pels investigadors funcionaris o contractats (segons les diferents categories de la LOU i dels programes del MEC). Aquests investigadors han d'estar inscrits al catàleg d'investigadors i grups de recerca de la UIB.

Article 6. Reunions del consell de laboratori

Les reunions del consell de laboratori les ha de convocar i presidir el director del laboratori, i se n'ha de fer almenys una l'any. En absència de director, el vicerector de qui depengui el laboratori ha de convocar i presidir les reunions del consell de laboratori.

Article 7. Elecció del director del laboratori

Els investigadors que formen el consell de laboratori han d'elegir entre ells un director (que ha de ser doctor), que designarà un subdirector i un secretari. El càrrec de director s'exerceix per períodes de quatre anys, amb possibilitat de reelecció. L'exercici d'aquests càrrecs no comporta cap reducció en la càrrega docent ni tampoc complement econòmic. El director del laboratori cessarà quan finalitzi el període pel qual ha estat elegit, a petició pròpia o almenys de dues terceres parts dels membres del consell de laboratori.

Article 8. Baixes i altes dels investigadors en els laboratoris

Les baixes dels investigadors en els laboratoris les ha de demanar la persona interessada o el director del laboratori. Les altes les ha de demanar la persona interessada amb el vistiplau del director del laboratori. En ambdós casos les sol·licituds les resoldrà el Consell de Direcció amb l'informe previ de la Comissió d'Investigació.

Article 9. Personal i gestió de fons

Els laboratoris no poden disposar ni de PAS ni de fons ordinaris assignats per la UIB, si bé els investigadors que els integrin poden sol·licitar alumnes col·laboradors de tipus b) perquè ajudin en les tasques d'investigació. Així mateix, també poden gestionar els fons públics o privats que hagin aconseguit per a la realització de les seves investigacions. Amb aquests fons podran contractar tècnics especialistes.

Article 10. Dissolució dels laboratoris

Les dissolucions dels laboratoris les realitzarà el Consell de Direcció de la UIB, amb la sol·licitud prèvia almenys de la meitat més un dels integrants del laboratori. Així mateix també es pot procedir a dissoldre un laboratori si manifestament ha cessat en l'activitat per a la qual es creà o si no compleix amb la normativa vigent.

Article 11. Memòria i pàgina web

Els laboratoris han de realitzar anualment una memòria econòmica i d'activitats, que s'ha de trametre al vicerectorat del qual depenguin. Així mateix han de tenir actualitzada una pàgina web a la pàgina oficial de la UIB. En aquesta pàgina hi han d'aparèixer com a mínim els integrants, els objectius i les activitats del laboratori.

Article 12. Interpretació d'aquesta normativa

La interpretació final de la present normativa correspon al Consell de Direcció de la UIB.

Disposició transitòria única. Adequació a la normativa vigent

En el termini de tres mesos els laboratoris actuals han d'adequar-se a la normativa vigent.

Disposició final única. Entrada en vigor

La present normativa entrarà en vigor l'endemà de publicar-se al FOU.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma,  17 de juny 2005
El Rector, Avel·lí Blasco 

 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.