FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XIX
Núm. 240
Divendres, 25 de juny de 2004
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell de Direcció
6894 ACORD EXECUTIU del dia 25 de maig de 2004 pel qual es fa públic el Reglament dels Serveis Cientificotècnics.

D'acord amb el que preveu l'article 95.6 dels Estatuts de la Universitat, el Consell de Direcció, a la sessió del dia d'avui, acorda d'aprovar i publicar el Reglament dels Serveis Cientificotècnics.

Article 1. Naturalesa i objectius generals

1. Els Serveis Cientificotècnics (SCT) són un servei general de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

2. Els SCT reuneixen un conjunt de laboratoris, instal·lacions tècniques i mitjans instrumentals que pertanyen a la UIB, amb la finalitat d'optimitzar i racionalitzar el seu règim d'utilització (annex únic).

3. Els objectius generals dels SCT són els següents:

a) Donar suport als grups d'investigació de la UIB i assessorar-los per al desenvolupament dels programes de recerca i especialment dels projectes europeus, nacionals i regionals.

b) Realitzar els treballs de naturalesa cientificotècnica i suport tecnològic descrits en el marc d'acords i convenis que pugui establir la UIB com a institució amb altres institucions públiques i privades.

c) Realitzar estudis i informes per encàrrec dels professors de la UIB que realitzin activitats regulades per l'article 83 de la LOU.

d) Realitzar estudis per encàrrec directe d'empreses i particulars d'acord amb els convenis i protocols signats i amb les tarifes vigents.

e) Realitzar activitats d'assessorament, formació i divulgació dins el seus àmbits d'actuació, encaminades a millorar el coneixement i la imatge institucional de la UIB.

4. L'organització dels SCT l'ha d'aprovar el Consell de Direcció de la UIB.

Article 2. Organització general

1. Els SCT han d'estar adscrits a un vicerectorat, d'acord amb l'adscripció feta pel Consell de Direcció.

2. Els SCT estan estructurats en seccions. Les seccions es poden crear o modificar per resolució del Consell de Direcció, amb l'informe previ de la comissió científica i de la comissió d'usuaris.

3. Els òrgans de govern dels SCT són el director dels SCT, la comissió científica i la comissió d'usuaris. Si la legislació general o la implantació de sistemes de qualitat acreditats ho exigeixen, es poden crear altres càrrecs interns.

Article 3. Director

El director dels SCT l'ha de nomenar el Rector a proposta del Consell de Direcció. Les seves competències són:

a) La direcció general i la direcció tècnica dels SCT, d'acord amb la política científica de la UIB.
b) Representar els SCT davant les autoritats i organismes.
c) Establir un reglament de funcionament intern del servei d'acord amb les directrius del Consell de Direcció.
d) Proposar a les autoritats acadèmiques la realització de tasques, acords, convenis, projectes i contractes dins l'àmbit dels SCT.
e) Autoritzar la realització de tasques específiques que afectin els SCT.
f) Proposar a les autoritats acadèmiques i als membres dels òrgans de govern dels SCT actuacions i accions encaminades a una millora de les prestacions i del funcionament general dels SCT.
g) Executar el pressupost dels SCT.
h) Executar la programació anual d'inversions en equipaments i infraestructura científica aprovada pel Consell de Direcció.
i) Realitzar un informe econòmic anual de caràcter general, que s'ha de presentar al Consell de Direcció perquè l'aprovi, si escau.

Article 4. Comissió científica

1. La comissió científica és formada pel vicerector al qual estan adscrits els SCT, el director dels SCT, dos representants dels departaments de Biologia, de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, de Física i de Química, un representant del Departament de Ciències de la Terra i un representant de cadascun dels instituts universitaris.

2. Els membres de la comissió científica els han de designar els respectius departament i instituts implicats entre els seus membres permanents.

3. La comissió científica s'ha de reunir ordinàriament almenys amb una periodicitat anual. La reunió l'ha de convocar el director dels SCT i presidir el vicerector del qual depenen els SCT.

4. Els membres de la comissió científica designats pels departaments i instituts s'han de renovar cada quatre anys.

5. Les competències de la comissió científica són:
a) Actuar d'enllaç entre els departaments i instituts i els SCT.
b) Assessorar el director dels SCT en l'adquisició d'instrumental científic.
c) Proposar accions encaminades a una millora de les prestacions i del funcionament general dels SCT.
d) Proposar la modificació del reglament dels SCT per a la posterior aprovació del Consell de Direcció.
e) Supervisar l'execució del pressupost dels SCT i elaborar l'informe econòmic anual.

Article 5. Comissió d'usuaris

1. La comissió d'usuaris és formada pel vicerector del qual depenen els SCT, el director dels SCT, dos responsables de secció dels SCT i els investigadors responsables, o persones que deleguin, dels grups de recerca reconeguts de la UIB que voluntàriament vulguin estar en aquesta comissió.

2. La comissió d'usuaris s'ha de reunir ordinàriament almenys amb una periodicitat anual. La reunió l'ha de convocar el director dels SCT i presidir el vicerector del qual depenen els SCT.

3. Las competències de la comissió d'usuaris són:
a) Actuar d'enllaç entre els grups de recerca de la UIB i els SCT.
b) Assessorar el director dels SCT en l'adquisició d'instrumental científic.
c) Proposar accions encaminades a una millora de les prestacions i del funcionament general dels SCT.
d) Proposar la modificació del reglament dels SCT per a la posterior aprovació del Consell de Direcció.
e) Proposar la creació de comissions d'usuaris sectorials que reuneixin un grup concret d'usuaris amb la finalitat d'establir reglaments i protocols d'accés i la utilització de determinades instal·lacions.

Article 6. Règim econòmic

1. La dotació econòmica ordinària dels SCT va a càrrec del pressupost general de la Universitat i es fixarà anualment.

2. Els SCT poden disposar de fons per a la prestació de serveis externs a la Universitat. Aquests serveis seran regulats pels corresponents convenis i protocols i per les tarifes aprovades anualment pel Consell de Direcció.

3. D'acord amb les disposicions de la Universitat, es pot requerir que els usuaris interns dels SCT abonin part de les despeses efectuades pels SCT. En aquests casos s'establiran les tarifes corresponents, que ha d'aprovar anualment el Consell de Direcció.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

El present reglament entrarà en vigor una vegada publicat al FOU de la UIB.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

 

Annex únic

Relació de laboratoris, instal·lacions i mitjans instrumentals dels SCT (maig de 2004)

A) Secció de laboratori d'anàlisis i tecnologies biològiques

Laboratori general (ed. Mateu Orfila i Rotger)
Equipat amb estufes, geleres, digestor, autoclau, equip electroforètic, transil·luminador, microcentrífuga, etc.

Laboratori de cultius (ed. Mateu Orfila i Rotger)
Equipat amb centrífuga, cabines de flux laminar, incubadors CO 2, etc.

Laboratori de radioisòtops (ed. Guillem Colom Casasnovas)
Proveït amb cambra de plom per a residus, gelera, comptador de radioactivitat, instal·lació radioactiva de segona categoria (ref. IR697). Supervisor responsable legal de la instal·lació: Dr. Francisco García Palmer (Dept. de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut).

Estabulari (ed. estabulari)
Proveït de sales d'estabulació, sales d'experimentació, sales de quarantena, sala de rentat, magatzem, etc., per a la cria i el manteniment d'animals de laboratori. Instal·lació registrada (ref. 07-040027). Responsable tècnica legal de la instal·lació: Sra. María Teresa de Francisco (SCT).

Instrumental assignat a la secció de tecnologies biològiques
Termociclador Perkin Elmer System 2400
PCR en temps real Roche Lightcycler
Liofilitzador Virtis Avantage
Analitzador de carboni orgànic total (TOC) Shimadzu 5000
Analitzador de N (Kjehldal) Gerhardt
Analitzador genètic Perkin Elmer Abi Prism 310
Extractor de greix Tecator Soxtec 10
Digestor de microones CEM Mars 5

B) Secció de laboratori d'anàlisis i tecnologies químiques

Laboratori general (ed. Mateu Orfila i Rotger)
Equipat amb forns de calcinació, estufa, evaporador rotatiu, balances, pH -metre, conductímetre, etc.

Instrumental assignat a la secció de tecnologies químiques
Ressonància magnètica nuclear, Bruker, Avance 300 MHz
Espectrofotòmetre d'infraroig, Bruker, IFS-66
Espectrofotòmetre d'UV-vis, Perkin Elmer, Lambda 2
Espectrofotòmetre d'UV-vis, Varian, Bio 300
Espectrofotòmetre de fluorescència SLM-Aminco, Series 2
2 cromatògrafs de gasos, Hewlett Packard 5890
Espectròmetre de massa d'elevada resolució, Micromass, Autospec 3000
Espectròmetre GC-EM Shimadzu QP 5000
Espectròmetre de plasma d'inducció (ICP-OES) Perkin Elmer, ICP2000

Espectròmetre d'absorció atòmica, Perkin Elmer, 4110ZL
2 cromatògrafs de gasos, Hewlett Packard 5890
Cromatògraf de líquids d'alt rendiment (HPLC) WATERS, 700
Cromatògraf iònic, Dionex
Analitzador d'halògens (AOX), Eurotherm
Autoanalitzador monocanal fia, Lachat

C) Secció de laboratori de propietats físiques i metrologia

Laboratori de preparació de mostres per a microscòpia (ed. Mateu Orfila i Rotger)
Equipat amb micròtom rotatiu, micròtom criostàtic, ultramicròtom, tallador de ganivetes, bany termostàtic, evaporador, recobridor ( sputtering), aprimador iònic, etc.

Sala de metrologia (ed. Mateu Orfila i Rotger)
Equipada amb taula de planitud, blocs de calibratge.

Instrumental assignat a la secció de propietats físiques
Microscopi electrònic de transmissió, JEOL 200 kV
Microscopi electrònic de transmissió (TEM), Hitachi H-600
Microscopi electrònic d'escombratge (SEM), Hitachi S-530
Microscopi òptic invertit, Zeiss Axiovert 100
Microscopi òptic, Leitz Laborlux S
Microscopi òptic Olympus, BX60
Difractòmetre de RX, Siemens D 5000
Difractòmetre de RX, Siemens D 5000, amb cambra d'alta temperatura
Generador de RX, Philips PW1729, amb cambra Laue i Debye-Sherrer
Calorímetre diferencial modulat, TA DSC 2920
Ultramicrocalorímetre diferencial d'escombratge (ITC), Microcal
Calorímetre diferencial d'escombratge, Perkin Elmer DSC 4
Dilatòmetre, Perkin Elmer TMA 7
Equip de termogravimetria i ATD, TA SDT 2960
Màquina universal d'assaigs, Zwick Z100

D) Secció de laboratori de tecnologies marines

Taller magatzem (ed. Guillem Cifre de Colonya)
Equipat amb eines i estris per a la reparació i el manteniment.
Vehicle de mostreig, Peugot
Embarcació pneumàtica semirígida, Zodiac i remolc
Motor 40 Hp, Yamaha
Motor auxiliar 10 Hp, Yamaha
Compressor
GPS
Ecosonda, Lowrancex-35 M

Palma,  25 de maig de 2004
El Rector, Avel·lí BlascoAcords que fan referència a aquest.