FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XIX
Núm. 228
Dimecres, 12 de desembre de 2003
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
ALTRES DISPOSICIONS
Rectorat
6457. CORRECCIÓ d'error de l'Acord executiu 6383/2003, de 21 d'octubre, pel qual es crea la comissió avaluadora de l'Oficina de Suport a la Recerca.

Advertits de l'error comès al text de l'Acord executiu 6383/2003, de 21 d'octubre, pel qual es crea la comissió avaluadora de l'Oficina de Suport a la Recerca, tot seguit s'indica la rectificació oportuna.

On diu: «Per a determinades avaluacions es podrà demanar la presència d'un tercer investigador, amb veu i sense vot», ha de dir: «Per a determinades avaluacions es podrà demanar la presència d'un tercer investigador, amb veu i vot».

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma,  17 de novembre de 2003
El Rector, Avel·lí Blasco 

Acords que fan referència a aquest.