FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XVIII
Núm. 210
Divendres,22 de novembre de 2002
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
ALTRES DISPOSICIONS
Consell Executiu
5897. ACORD EXECUTIU del dia 18 de juny de 2002 sobre patents a la UIB.

El Consell Executiu de la Universitat de les Illes Balears, a la reunió ordinària del dia d'avui, a proposta del vicerector d'Investigació i Política Científica i amb l'estudi previ de l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR), ha acordat d'establir la següent normativa sobre patents:

Article 1. La Universitat de les Illes Balears gestionarà les patents derivades de les investigacions realitzades pels seus professors seguint el procediment descrit a continuació, d'acord amb el que estableix l'article 20.2 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents (BOE núm. 73, de 26 de març de 1986).

a) Les invencions patentables, amb tota la documentació necessària, s'han de presentar a l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR), la qual iniciarà l'oportuna tramitació de l'expedient.

b) La documentació esmentada al punt anterior serà estudiada, confidencialment, per l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR). Se n'emetrà un informe, amb el vistiplau del vicerector d'Investigació i Política Científica, que decidirà si és procedent o no que la Universitat de les Illes Balears gestioni la patent.

Article 2. La titularitat de la patent nacional serà de la UIB, i constaran com a inventors els professors de la recerca que doni lloc a la patent.

Article 3. El Vicerectorat d'Investigació i Política Científica es farà càrrec de les despeses de tramitació de les patents nacionals que es derivin de les sol·licituds que hagin estat aprovades.

Article 4. Per a l'ampliació de la patent a nivell internacional, serà necessari que alguna empresa doni suport a la sol·licitud.

Article 5. La titularitat de la patent a nivell internacional podrà ser compartida entre l'empresa i la Universitat de les Illes Balears, d'acord amb un conveni signat entre ambdues parts.

Article 6. Les despeses de tramitació i manteniment de les patents a nivell internacional que corresponguin a la UIB i a l'empresa, s'especificaran al conveni signat entre les parts.

Article 7. En el contracte de cessió de drets d'explotació del producte o mètode patentat per la UIB a nivell nacional o entre l'empresa i la UIB a nivell internacional, es preveurà la compensació econòmica que correspondrà a la Universitat de les Illes Balears per la dita explotació.

Article 8. El beneficis de l'execució d'una patent es distribuiran de la forma següent: el 65 per cent per als autors; el 20 per cent per a serveis generals; i un 15 per cent s'incorporarà al pressupost del Vicerectorat d'Investigació i Política Científica.

Disposició derogatòria

Queda derogat l'Acord executiu 2080/1993, de 9 de desembre, sobre patents a la UIB (FOU núm. 87, de 22 de desembre).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma,  18 de juny de 2002

El Rector, Llorenç HuguetExcm. Sr. Vicerector d'Investigació i Política Científica.

Acords que fan referència a aquest.