FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any VIII 
Núm. 87
Dimecres, 22 de desembre de 1993  
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell Executiu
2080 ACORD EXECUTIU del dia 9 de desembre de 1993 sobre patents a la UIB.

El Consell Executiu de la Universitat de les Illes Balears, a la reunió ordinària del dia 9 de desembre de 1993, a proposta del vice-rector d'Investigació i amb l'estudi previ del Servei I+D (OTRI), va acordar d'establir la següent normativa sobre patents:

1. La Universitat de les Illes Balears gestionarà les patents derivades de les investigacions realitzades pels seus professors seguint el procediment descrit a continuació, d'acord amb allò que estableix l'article 20.2 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents, BOE núm. 73, de 26 de març de 1986.

a) Les sol·licituds de patents seran estudiades pel Servei I+D (OTRI). De cada sol·licitud n'emetrà un informe amb el vist-i-plau del vice-rector d'Investigació, que decidirà si és procedent o no que la Universitat de les Illes Balears gestioni la patent.

2. La Universitat de les Illes Balears es farà càrrec de les despeses de tramitació i de manteniment que es derivin de les sol·licituds de patents que hagin estat aprovades.

3. Els beneficis de l'execució d'una patent es distribuiran de la forma següent: el 50 per cent per als autors; el 25 per cent, per al departament, laboratori o servei que correspongui; i l'altre 25 per cent s'incorporarà a les partides de despeses generals de la Universitat de les Illes Balears.

4. Les sol·licituds de patent, amb tota la documentació necessària, s'han de presentar al Servei I+D (OTRI), el qual iniciarà l'oportuna tramitació de l'expedient.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tengui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de desembre de 1993
El Rector, Nadal BatleExcm. Sr. Vice-rector d'Investigació.

Acords que fan referència a aquest.