logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 570 - Any  XXXIX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 d'abril de 2024
Consell de Govern

15418. ACORD NORMATIU del dia 26 de març de 2024 pel qual s’aprova la normativa sobre comportaments constitutius de frau acadèmic i comportaments contraris al Codi d’integritat en els processos d’avaluació de la Universitat de les Illes Balears.

La Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari, regula, als apartats 1 i 2.b) de l’article 2, que el sistema universitari presta i garanteix el servei públic de l’educació superior universitària mitjançant la docència, la recerca i la transferència del coneixement, i que és funció seva, entre d’altres, la preparació per a l’exercici d’activitats professionals que exigeixin l’aplicació de coneixements i mètodes científics, tecnològics, socials, humanístics, culturals i per a la creació artística. Al respecte, l’article 33 determina que els estudiants tindran dret a una formació acadèmica inclusiva de qualitat, que fomenti l’adquisició dels coneixements i de les competències acadèmiques i professionals programades a cada cicle d’ensenyaments, per als estudis de què es tracti. Per la seva banda, l’article 36 assenyala que respectar la normativa universitària, inclosa la reguladora de la convivència en l’àmbit universitari, és un dels deures al qual queden subjectes els estudiants.

En aquest sentit, la Llei 3/2022, de 24 de febrer, de convivència universitària, estableix les bases de la convivència en l’àmbit universitari perquè, així com determina l’article 3.1, les universitats puguin aprovar les seves pròpies normes de convivència; a aquest efecte, mitjançant l’Acord normatiu 14886/2023, de 30 de març, s’aprovaren les normes de convivència de la Universitat de les Illes Balears.

Així mateix, la Llei 3/2022 estableix el règim disciplinari de l’estudiant universitari i distingeix entre faltes disciplinàries molt greus, greus i lleus. D’acord amb la lletra d) de l’article 12, s’entendrà com a falta greu el fet de cometre frau acadèmic, i com a falta molt greu, de conformitat amb la lletra g) de l’article 11, el fet de cometre’l en l'elaboració del treball de fi de grau, el treball de fi de màster o la tesi doctoral. El mateix article 11 defineix el frau acadèmic com qualsevol comportament premeditat tendent a falsejar els resultats d'un examen o treball, propi o aliè, realitzat com a requisit per superar una assignatura o acreditar el rendiment acadèmic. A més a més, l’article 10.2 de la llei esmentada permet que les universitats, reglamentàriament, puguin introduir especificacions o graduacions a les infraccions, que, sense constituir-ne altres de noves, ni alterar la naturalesa o límits de les que la llei preveu, contribueixin a la més correcta identificació de les conductes, respectant els principis de la potestat sancionadora.

Al mateix temps, els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats mitjançant el Decret 64/2010, de 14 de maig, estableixen, a l'article 120.1.a), que és un deure dels estudiants, juntament amb altres deures, estudiar, fer la recerca que els correspongui i participar amb lleialtat en les activitats acadèmiques en les quals prenguin part; també determinen, a l’apartat 2 d’aquest article 120, que l'incompliment d'aquests deures donarà lloc a les responsabilitats i sancions disciplinàries previstes a la normativa que sigui aplicable.

De la mateixa manera, el Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l'Estatut de l'estudiant universitari, preceptua, a l’article 13.2.d), que els estudiants han d’abstenir-se d’utilitzar procediments fraudulents en les proves d'avaluació, en els treballs que realitzen o en documents oficials de les universitats, i no poden col·laborar en aquests procediments. Igualment, segons el que determina la lletra f) d’aquest precepte, els estudiants han de conèixer i complir els Estatuts i altres normes reglamentàries de la universitat.

A més de tot el que s’ha indicat, cal tenir en compte l’Acord normatiu 13593/2020, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Codi d’integritat de la Universitat de les Illes Balears. La lletra c) de l’article 25 recull com a pauta de conducta i bona pràctica la realització dels treballs acadèmics i exàmens amb honestedat, sense copiar idees alienes, dades o redacció exacta i no citar-ne la font, confiant en el valor del propi intel·lecte i evitant qualsevol conducta acadèmica inadequada que cerqui obtenir injustament un benefici propi en relació amb els altres estudiants.

Finalment, el Reglament acadèmic vigent, a l’article 34, preveu la figura del frau acadèmic i d’aquelles altres accions dels estudiants que, sense constituir pròpiament frau acadèmic però sent contràries al Codi d’integritat quant a la realització de proves d’avaluació, també s’adrecen a obtenir un resultat en benefici propi de forma injusta.

En virtut del que s’ha indicat, fent ús de les competències que li atribueixen els articles 24.2.32 i 40 dels Estatuts d'aquesta universitat, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat la normativa sobre frau acadèmic en els processos d’avaluació de la Universitat de les Illes Balears.

Article 1. Àmbit d’aplicació

 1. El que es disposa en aquesta normativa s’aplicarà als estudiants de la Universitat de les Illes Balears, en qualsevol dels ensenyaments que s’hi imparteixen.
 2. Així mateix, aquesta normativa s’ha d’entendre aplicable tant als processos d’avaluació presencials com als processos d’avaluació no presencials i les disposicions de rang inferior que els desenvolupen.

Article 2. Objecte

L’objecte d’aquesta normativa és establir els criteris per al professorat i per als estudiants de la Universitat de les Illes Balears pel que fa al frau acadèmic i a altres accions contràries al Codi d’integritat en els processos d'avaluació.

Article 3. Definicions

Als efectes d’aquesta normativa, s’estableixen les definicions següents:

 1. Frau acadèmic: qualsevol comportament premeditat tendent a falsejar els resultats d’una prova d’avaluació, pròpia o aliena, realitzada com a requisit per superar una assignatura o acreditar el rendiment acadèmic.
 2. Comportament contrari al Codi d’integritat: entès en el context dels processos d’avaluació, qualsevol comportament no premeditat que suposi la realització deshonesta d’una prova d’avaluació per tal d’obtenir injustament un benefici en relació amb la qualificació i la resta d’estudiants.

Article 4. Actuacions de prevenció

Es recomana al professorat, com a mesures preventives de frau acadèmic o de comportaments contraris al Codi d’integritat, segons pertoqui, les actuacions següents:

 1. Explicar les condicions de la prova d’avaluació als estudiants i indicar-los que hauran d'aportar un document oficial identificatiu (preferiblement el document nacional d’identitat, el passaport, la targeta universitària, la targeta d’estrangeria o el permís de conduir).
 2. Indicar, si escau, quins materials i dispositius electrònics es podran utilitzar durant una prova d’avaluació.
 3. Sol·licitar que es desactivin tots els dispositius electrònics amb capacitat d’emmagatzemament o d’intercanvi d’informació que no estiguin permesos, inclosos els rellotges electrònics.
 4. Sol·licitar als estudiants que deixin els objectes que no hagin d'utilitzar (com motxilles, llibres, apunts i similars) en una zona determinada de l'aula i que mantinguin sobre la taula només els estris i materials que indiqui el professor.
 5. Repartir i utilitzar folis de la Universitat de les Illes Balears amb numeració correlativa.
 6. Assegurar que entre els estudiants hi hagi una distància que impossibiliti la còpia entre ells.
 7. Mantenir una actitud proactiva i vigilant mentre s’efectua la prova d’avaluació i sol·licitar al departament, si escau, que assigni el professorat necessari per a la vigilància. No realitzar tasques diferents de la vigilància mentre s’efectua la prova d’avaluació.
 8. Anunciar que es disposa d’un programari antiplagi i, en els casos en què estigui expressament autoritzat i complint els requisits en matèria de protecció de dades pertinents, d’eines de vigilància d’exàmens en línia (e-proctoring), que pot emprar el professorat.

Article 5. Comportaments constitutius de frau acadèmic

 1. A partir de la definició recollida a l’article 3.a) d’aquesta normativa, es considerarà que un estudiant comet frau acadèmic si duu a terme les accions següents:
  1. Permetre que una altra persona realitzi i lliuri una prova d’avaluació o signi un full d’assistència en nom seu, quan aquesta constitueix un element d’avaluació, i consentir en tots els casos que se suplanti la seva identitat.
  2. Usar mentre s’efectua una prova d’avaluació escrita o oral qualsevol material escrit que no hagi estat autoritzat pel personal docent.
  3. Accedir, directament o indirectament, a sistemes informàtics per manipular actes i altres documents d'avaluació o per obtenir, eliminar o modificar proves d'avaluació.
  4. Usar, mentre s’efectua una prova d’avaluació escrita o oral, mitjans electrònics com telèfons, auriculars, ordinadors i qualsevol altre dispositiu electrònic que no hagin estat autoritzats pel personal docent i que permetin d’emmagatzemar o obtenir dades o, quan s’hagi autoritzat d’emprar-los, usar-los amb finalitats no permeses.
  5. Incloure continguts de qualsevol font (obres alienes, pàgines web, intel·ligència artificial generativa...) en els treballs i les pràctiques individuals o de grup, i presentar-los de tal manera que es facin passar com a propis quan no ho siguin i no citar-los degudament.
  6. Falsejar la bibliografia.
  7. Lliurar o copiar parts d’un treball lliurat per un altre estudiant, el mateix any o en anys anteriors, i presentar-lo com un treball nou.
  8. Encarregar la realització d’un treball a tercers.
  9. Reincidir en comportaments contraris al Codi d’integritat dels indicats a l’article 6 d’aquesta normativa, duts a terme en el marc d’una mateixa assignatura o d’assignatures diferents.
  10. Dur a terme qualsevol altre comportament tendent a falsejar els resultats d’una prova d’avaluació respecte del qual es pot considerar i demostrar que hi ha hagut premeditació, inclosos també els descrits a l’article 6 d’aquesta normativa. 
 2. Quan els comportaments descrits a l’apartat anterior s’emmarquin en la realització dels treballs de fi d’estudis, el comportament es qualificarà com a falta molt greu. En la resta de casos, es qualificarà com a falta greu.
 3. Per la comissió de faltes molt greus i greus seran aplicables les sancions i, si escau, les altres mesures previstes als articles 14 i següents de la Llei 3/2022, de 24 de febrer, de convivència universitària, sens perjudici del desenvolupament que se n’aprovi mitjançant normativa interna de la Universitat de les Illes Balears sobre procediment sancionador dels estudiants.
 4. La sanció s’aplicarà a tots els estudiants que hagin col·laborat en la comissió del frau acadèmic.

Article 6. Comportaments contraris al Codi d’integritat

A partir de la definició recollida a l’article 3.b) d’aquesta normativa, es considerarà que l’estudiant incorre en un comportament contrari al Codi d’integritat, entre d’altres, si duu a terme les accions següents:

 1. Comunicar-se entre estudiants amb la intenció d’ajudar-se consultant subreptíciament un altre examinand o deixant-se copiar per un altre estudiant.
 2. Accedir, mentre s’efectuen proves d’avaluació en línia, a Internet per dur a terme la prova d’avaluació, excepte si l’accés ha estat autoritzat pel personal docent.
 3. Signar, sense premeditació, un full d’assistència, quan aquesta constitueixi un element d’avaluació.

Article 7. Protocol d’actuació

1. El professor que, durant la realització o correcció d’una prova d’avaluació, detecti un comportament que consideri constitutiu de frau acadèmic o contrari al Codi d’integritat ha de comunicar-ho al responsable de l’estudi a través de l’eina corporativa habilitada a l’efecte. En cas que es detecti el comportament mentre s’efectua la prova, abans que hagi acabat, l’estudiant haurà de lliurar-la.
A aquests efectes, la comunicació del professor ha d’incloure una descripció completa dels fets esdevinguts i ha d’identificar l'estudiant o els estudiants que suposadament hagin comès frau acadèmic o dut a terme un comportament contrari al Codi d’integritat; a més, el professor hi ha de sol·licitar:

- En cas de frau acadèmic, l’inici del procediment disciplinari corresponent;
- En cas de comportament contrari al Codi d’integritat, l’autorització per qualificar  amb «suspens 0» l’element d’avaluació en particular.

Quan sigui possible, el professor ha de recollir, guardar i fer arribar al responsable de l’estudi els elements utilitzats pels estudiants que puguin provar que han dut a terme el comportament descrit. En cas d'usar, per efectuar la prova d’avaluació, aparells electrònics no autoritzats, o autoritzats però amb una finalitat distinta de la permesa, és convenient deixar constància fotogràfica de la pantalla usada per copiar, si és possible, i sempre sense incórrer en cap vulneració del dret a la intimitat de les persones. El programa antiplagi o el text plagiat pot constituir element de prova.  
En cap cas no es poden guardar aparells electrònics que poden contenir informació privada o documents acreditatius de la personalitat.  

2. Oïdes les parts, el responsable de l’estudi pot determinar que:

 • no hi ha frau acadèmic ni comportament contrari al Codi d’integritat. En aquest cas, la prova d’avaluació es corregirà, si es va completar, o es repetirà, si es va retirar quan encara no havia acabat el temps per efectuar-la; o,
 • el comportament és contrari al Codi d’integritat. Si és així, autoritzarà la qualificació amb «suspens 0» de l’element d’avaluació en qüestió; o,
 • hi ha frau acadèmic. En aquest supòsit, s’adreçarà al Rector de la Universitat perquè aquest iniciï el procediment disciplinari corresponent, de conformitat amb el que disposen els articles 18 i 19 de la Llei 3/2022, de 24 de febrer, de convivència universitària. 

3. Contra la resolució d’un procediment disciplinari l’estudiant pot interposar el recurs que en aquesta s’indiqui, d’acord amb la lletra h) de l’article 19 de la Llei 3/2022, esmentada anteriorment.

4. En cas de no haver-se aplicat un procediment disciplinari, l’estudiant que consideri que no ha incorregut en cap comportament contrari al Codi d’integritat pot fer ús del procediment de revisió extraordinària previst a l’article 39 del Reglament acadèmic d’aquesta universitat.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa

A partir de l’any acadèmic 2024-25 queda derogat l’Acord normatiu 13651/2020, de 29 de setembre, pel qual s’aprova la normativa sobre frau acadèmic en els processos d’avaluació de la Universitat de les Illes Balears.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l’any acadèmic 2024-25.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot