logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 568 (extraordinari) - Any  XXXIX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 08 de març de 2024
Rectorat

15364. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 de febrer de 2024 per la qual es nomena coordinadora del grau de Turisme a la Seu universitària de Menorca la professora Veronica Leoni.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i atès el procés electoral iniciat mitjançant l’Acord executiu 15132/2023, de 15 de novembre, nomèn coordinadora del grau de Turisme a la Seu universitària de Menorca la professora Veronica Leoni, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

Sr. vicerector de Personal Docent i Investigador, Sr. degà de la Facultat de Turisme i Sra. Gerenta de la Universitat.