logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 568 (extraordinari) - Any  XXXIX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 08 de març de 2024
Rectorat

15365. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 21 de febrer de 2024 per la qual es nomenen els membres de la Comissió de Convivència.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’article 12 de l’Acord normatiu 14886/2023, de 30 de març, pel qual s’aproven les normes de convivència de la Universitat de les Illes Balears, i amb l’aprovació prèvia del Consell de Govern del dia d’avui, he acordat de fer pública la composició de la Comissió de Convivència, que és la següent:

Dos membres del personal docent i investigador:

  • Titulars: Sra. Lucrecia Burges Cruz i Sr. Joan Albert Riera Adrover
  • Suplents: Sr. Jesús Molina Mula i Sra. Aina Maria Coll Coll

Dos membres del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, que han de tenir una vinculació permanent amb la Universitat:

  • Titulars: Sr. Liberto Macías González i Sra. Cristina Pujulà Font
  • Suplents: Sr. Maties Barceló Ribas i Sra. Francisca Crespí López

Dos estudiants:

  • Titulars: Sra. Alèxia Ordinas Fernández (grau de Dret) i Sr. Thiago Adrián Marcos Cairo (grau d’Administració d’Empreses i grau d’Economia)
  • Suplents: Sra. Lucía Cabañas Robledo (grau de Medicina) i Sr. Antoni Ponce Vidal (grau de Dret)

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot