logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - III. ALTRES DISPOSICIONS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Rectorat

15047. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 26 de juliol de 2023 per la qual s'atorga una llicència per estudis a l’ajudant Marc Munar Covas.

D’acord amb l’article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l’article 2 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, i amb l’informe del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, s’atorga una llicència per estudis a l’ajudant Marc Munar Covas pel període comprès entre el 15 de setembre i el 18 de desembre de 2023.

Les retribucions que percebrà l’ajudant esmentat seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 2 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

Aquest ajudant gaudirà de la llicència al Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications a Nancy (França).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

 

Sr. vicerector de Personal Docent i Investigador, Sra. directora del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica i Sra. Gerenta de la Universitat.