logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - III. ALTRES DISPOSICIONS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Rectorat

15046. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 26 de juliol de 2023 per la qual es concedeixen ajudes per a estades breus a professors convidats.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de la competència que li atribueix l'article 24.2.40 dels Estatuts d’aquesta universitat i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat la concessió d’ajudes per a estades breus als professors convidats que es detallen a l’annex únic.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònic
El Rector,
Jaume Carot