logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Rectorat

15026. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 26 de juliol de 2023 per la qual es declara el reingrés al servei actiu del senyor Francesc Oliver Rullan.

Aquest Rectorat ha vist el cessament del senyor Francesc Oliver Rullan com a director general de Finançament de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears, mitjançant el Decret 42/2023, de 10 juliol, i la sol·licitud de l’interessat de reingrés al servei actiu.

Atès que ja no hi ha la circumstància que justificava la situació de serveis especials, i de conformitat amb el que disposen els articles 68.2 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari, 5.2 del Reial decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari, 87.1.a) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 104.1 dels Estatuts d’aquesta universitat i la disposició addicional quarta del Reial decret 365/1995, de 10 de març, declar el reingrés al servei actiu del senyor Francesc Oliver Rullan, de l'àrea de coneixement d’Economia Aplicada del Departament d’Economia Aplicada, al cos de professors titulars d’universitat de la Universitat de les Illes Balears, amb efectes econòmics i administratius retroactius des del dia 11 de juliol de 2023.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

 

Sr. vicerector de Personal Docent i Investigador, Sr. director del Departament d’Economia Aplicada i Sra. Gerenta de la Universitat.