logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Rectorat

15025. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 24 de juliol de 2023 per la qual es declara en situació de serveis especials el senyor Antoni L. Alcover Casasnovas.

De conformitat amb el que disposen els articles 68.2 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari, 5.2 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim del professorat universitari, 87.1.a) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 104.1 dels Estatuts d'aquesta universitat i la disposició addicional quarta del Reial decret 365/1995, de 10 de març, vist el nomenament del senyor Antoni L. Alcover Casasnovas com a director general d’Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors del Govern de les Illes Balears (Decret 57/2023, de 21 de juliol, pel qual es disposa el nomenament d’un alt càrrec de la Conselleria d’Educació i Universitats, BOIB núm. 103, de 22 de juliol), i ateses les raons concurrents, declar en situació de serveis especials el professor esmentat, professor titular d’escola universitària de l'àrea de coneixement d’Economia Aplicada del Departament d’Economia Aplicada, amb efectes econòmics i administratius des del dia 22 de juliol de 2023.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

 

Sr. vicerector de Personal Docent i Investigador, Sr. director del Departament d’Economia Aplicada i Sra. Gerenta de la Universitat.