logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Rectorat

15014. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 5 de juliol de 2023 per la qual es destina en comissió de serveis la senyora Eva Martínez Pujadas per ocupar el lloc de cap de secció al Servei de Documentació i Arxiu, plaça codi 5251.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i per acord del Consell de Direcció del dia 5 de juliol de 2023, atesa la necessitat urgent de cobrir el lloc de treball vacant pel sistema de lliure designació, destín en comissió de serveis la senyora Eva Martínez Pujadas per ocupar el lloc de treball de cap de secció al Servei de Documentació i Arxiu, plaça codi 5251, nivell 25, amb efectes econòmics i administratius del dia 17 de juliol de 2023.

La senyora Eva Martínez Pujadas, durant la comissió de serveis, percebrà les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònic
El Rector,
Jaume Carot

 

 

Sra. Gerenta de la Universitat.