logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Rectorat

15013. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 5 de juliol de 2023 per la qual es destina en comissió de serveis la senyora Núria Brunet Monserrat per ocupar el lloc d’administradora de centre a l’edifici interdepartamental, plaça codi 5497.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i per acord del Consell de Direcció del dia 5 de juliol de 2023, atesa la necessitat urgent de cobrir el lloc de treball vacant pel sistema de lliure designació, destín en comissió de serveis la senyora Núria Brunet Monserrat per ocupar el lloc de treball d’administradora de centre a l’edifici interdepartamental, plaça codi 5497, nivell 25, amb efectes econòmics i administratius del dia 6 de juliol de 2023.

La senyora Núria Brunet Monserrat, durant la comissió de serveis, percebrà les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

 

Sra. Gerenta de la Universitat.