logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Rectorat

15002. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 21 de juny de 2023 per la qual es nomena el senyor Francisco José García Pérez investigador col·laborador de l’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM).

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn el senyor Francisco José García Pérez investigador col·laborador de l’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM) pel període comprès entre l’1 de juliol de 2023 i el 31 de desembre de 2026, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

 

Sr. vicerector de Personal Docent i Investigador, Sr. director de l’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM) i Sra. Gerenta de la Universitat.