logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Rectorat

15001. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 21 de juny de 2023 per la qual es nomena el senyor Gabriel Moyà Niell investigador col·laborador del Departament de Biologia.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn el senyor Gabriel Moyà Niell investigador col·laborador del Departament de Biologia pel període comprès entre el 10 de setembre de 2023 i el 9 de setembre de 2024, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

Sr. vicerector de Personal Docent i Investigador, Sr. director del Departament de Biologia i Sra. Gerenta de la Universitat.