logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 557 - Any  XXXVIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Dilluns, 31 de juliol de 2023
Secretaria General

14997. RESOLUCIÓ de la Secretaria General del dia 27 de juliol de 2023 per la qual es completa el registre de funcionaris habilitats per a la identificació i l'autenticació de ciutadans i per a la realització de còpies autèntiques en l'àmbit de la Universitat de les Illes Balears.

Mitjançant l’Acord executiu 14431/2022, de 23 de març, es va crear i regular el registre de funcionaris habilitats per a la identificació i l'autenticació de ciutadans i per a la realització de còpies autèntiques en l'àmbit de la Universitat de les Illes Balears.

La disposició transitòria única (Registre propi de funcionaris habilitats) de l’Acord executiu esmentat estableix que la UIB disposarà d'un registre propi de funcionaris habilitats i dictarà resolució per la qual es nomenin aquests funcionaris.

Així, mitjançant la Resolució de la Secretaria General 14491/2022, de 19 de maig, per la qual es fa pública la versió consolidada de la instrucció sobre registre i punts de suport en matèria de registre, es varen nomenar i inscriure en el registre de funcionaris habilitats els que consten a l’annex de la dita instrucció, resolució que es va publicar al FOU núm. 536, de 20 de maig de 2022.

A la vista de l’augment dels procediments administratius que actualment s’han de tramitar al registre electrònic i per assegurar que la UIB garantirà que els interessats s’hi puguin relacionar per mitjans electrònics, s’ha considerat oportú de modificar i d’ampliar novament la relació de funcionaris que poden assistir els ciutadans en l'ús de mitjans electrònics.

Per tot el que s’ha dit, en virtut de les competències atribuïdes per la disposició transitòria única de l’Acord executiu 14431/2022, he acordat de modificar i completar la relació de funcionaris de la Universitat de les Illes Balears habilitats per a la identificació i l'autenticació de ciutadans i per a la realització de còpies autèntiques en l'àmbit de la Universitat de les Illes Balears en els termes següents:

Article 1. Incorporació

Al registre de funcionaris habilitats per a la identificació i l'autenticació de ciutadans i per a la realització de còpies autèntiques en l'àmbit de la Universitat de les Illes Balears, creat mitjançant l’Acord executiu 14431/2022 (la relació d’integrants del qual es va fer pública mitjançant la Resolució de la Secretaria General 14491/2022), s’hi incorpora la persona següent:

 • Magdalena Ripoll Nicolau

Article 2. Publicació

Es publica, com a annex, la relació completa de funcionaris del registre de funcionaris habilitats per a la identificació i l'autenticació de ciutadans i per a la realització de còpies autèntiques en l'àmbit d’aquesta universitat, fruit de la present modificació.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions de persones, càrrecs i funcions d’aquesta resolució que apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

La present disposició entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
La Secretària General,
Irene Nadal

Annex

Relació de funcionaris de la Universitat de les Illes Balears habilitats per a la identificació i l’autenticació de ciutadans i per a la realització de còpies autèntiques en l’àmbit d’aquesta universitat

 1. Catalina Roig Adrover
 2. Dolors Panadés Morey
 3. Margarita Calderón Blanco
 4. Margalida M. Moranta Prieto
 5. Margalida Prohens López
 6. M. Isabel Campos Cuenca
 7. Magdalena Obrador Garcia
 8. Ana Francisca Quesada Ruiz
 9. Cristina Rodríguez Blanco
 10. M. Magdalena Munar Tur
 11. M. Antònia Rosselló Llompart
 12. Catalina Maria Oliver Perelló
 13. Irene Mas Garcia
 14. M. José Sánchez Oliver
 15. Ignàsia Moyà Villar
 16. Margalida Mir Buades
 17. Domènec Garcies Gomila
 18. Maria Saletas Ordinas
 19. Isabel Oliver López-Guarch
 20. Gabriel Barceló Simó
 21. Maria Magdalena Cabot Mascaró
 22. Maria López Torres
 23. Marta Giménez García
 24. Joan Vicenç Serra Noguera
 25. Alejandro Forteza Oliver
 26. María Dolores Cazorla García
 27. Margalida Galmés Santandreu
 28. Maria Llabrés Grau
 29. M. Purificación Robles Marín
 30. M. Ángeles García de la Rica
 31. Miquela Juan Puigserver
 32. Alexandra Matas Cano
 33. Jesús Gorrias Pons
 34. Eduardo Vivancos Tarré
 35. Margalida Coll Grau
 36. Virgínia Ramon Álvarez
 37. Paula Hidalgo Marín
 38. Neus Esteva Llodrà
 39. Magdalena Font Batle
 40. Laura González Coll
 41. Adela Casasnovas Torres
 42. Ana Monterrubio Prieto
 43. Ana M. Padilla Salom
 44. M. Carmen Bermúdez de la Chica
 45. Laura Coll Borràs
 46. Maria Fiol Duran
 47. Joana M. Frontera Mesquida
 48. Maties Barceló Ribas
 49. M. Carmen Hurtado Cubero
 50. Marina Arrabal Cormenzana
 51. Rosa M. López Garcia
 52. Víctor Manuel Francès Belda
 53. Josep Antoni Pardo Pons
 54. Mireia Gómez Pons
 55. Núria Hidalgo Taltavull
 56. Rafael de la Fuente Vidal
 57. Joana M. Parera Nicolau
 58. Marina Martín Mas
 59. Antònia Fullana Puigserver
 60. Júlia Mellado Artigas
 61. Maria Gayà Janer
 62. Andreu Gerard Pierre Vivas
 63. Maria Esperança Prats Pou
 64. Encarna Alfaro Vicens
 65. M. Àngels Pascual Martínez
 66. M. Pilar Pieras Guasp
 67. Josefa Martín Pina
 68. M. Marta Palou Salvà
 69. Rosa Subias Cano
 70. Antònia M. Garau Amengual
 71. M. José Escalas Garcia
 72. Margalida Mas Barceló
 73. Antoni Llabrés Tous
 74. Patrícia Pizà Bosch
 75. Apol·lònia M. Capó Siquier
 76. Magdalena Ripoll Nicolau