logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 542 - Any  XXXVIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 21 d'octubre de 2022
Consell de Direcció

14611. ACORD EXECUTIU del dia 5 d’octubre de 2022 pel qual es crea la Comissió Avaluadora de la Recerca de l’Àrea d’Investigació (CARAI).

El Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia 21 d’octubre de 2003, va crear, mitjançant l’Acord executiu 6383/2003, la Comissió Avaluadora de l’Oficina de Suport a la Recerca (FOU núm. 226, de 14 de novembre), modificat pels acords executius 7133/2005 (FOU núm. 250, de 18 de març), 9301/2010 (FOU núm. 325, de 29 de gener) i 14101/2021 (FOU núm. 522, de 23 de juliol).

A més, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2022, va crear, mitjançant l’Acord executiu 14578/2022 (FOU núm. 540, de 16 de setembre), l’Àrea d’Investigació de la Universitat de les Illes Balears, que integra entre les unitats funcionals l’Oficina de Projectes Estatals i Autonòmics (OSR-EA), l’Oficina de Projectes Europeus (OPE), l’Oficina de Gestió del Programa de Foment i Recursos Humans per a la Recerca (FORHU) i la Unitat de Divulgació i Cultura Científica (UDCC).

La reorganització de funcions i competències dins l’Àrea d’Investigació i la necessitat potencial de cada una de les unitats funcionals de disposar d’un òrgan assessor en matèria d’avaluació i de supervisió d’execució de programes de finançament de la recerca fan necessària la supressió de la Comissió Avaluadora de l’OSR i la creació d’una comissió d’avaluació que assessori tota l’Àrea d’Investigació.

Per tot això, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de la competència que li atribueix l’article 24.1.a) i h) dels Estatuts d’aquesta universitat, ha acordat crear la Comissió Avaluadora de la Recerca de l’Àrea d’Investigació (CARAI), en els termes següents:

Article 1. Objecte

 1. L’objecte de la Comissió Avaluadora de la Recerca de l’Àrea d’Investigació és avaluar les sol·licituds dels investigadors als programes d’ajut i promoció de la recerca gestionats pel vicerectorat competent en matèria d’investigació.
 2. També pot actuar en altres avaluacions que li assigni el Consell de Direcció, a proposta del vicerector competent en matèria d’investigació.

Article 2. Composició

 1. Els integrants de la Comissió Avaluadora de la Recerca de l’Àrea d’Investigació són:
  1. El vicerector competent en matèria d’investigació, que la presidirà.
  2. La directora de l’Àrea d’Investigació.
  3. Els subdirectors de l’Àrea d’Investigació.
  4. Tres investigadors (amb els suplents corresponents), amb un mínim d’un sexenni d’investigació, nomenats pel Consell de Direcció a proposta del vicerector competent en matèria d’investigació.
  5. Un membre del personal d’administració i serveis de l’Oficina de Suport a la Recerca, amb veu i sense vot, nomenat pel Consell de Direcció a proposta del vicerector competent en matèria d’investigació, que farà les funcions de secretari.
 2. El Consell de Direcció, a proposta del vicerector competent en matèria d’investigació i per a determinades avaluacions, podrà demanar la presència d’altres persones, les quals podran formar subcomissions específiques o integrar-se, per a l’avaluació concreta, a la comissió avaluadora. El Consell de Direcció determinarà si aquestes persones disposen només de veu o de veu i vot.

Article 3. Integració

Els membres de la Comissió Avaluadora de la Recerca de l’Àrea d’Investigació s’integraran en la comissió de selecció a què fan referència els punts 1.a)iii i 1.c) de l’article 8 de l’Acord normatiu 14540/2022, de 15 de juny, pel qual s’aprova la normativa que regula la contractació a càrrec del capítol 6 del pressupost de la Universitat del personal investigador, així com del personal tècnic o gestor de la investigació (FOU núm. 539, de 29 de juliol).

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta disposició apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti. 

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa

Queda derogat l’Acord executiu 14101/2022, de 7 de juliol, pel qual es modifica l’Acord executiu 9301/2010, de 26 de gener, pel qual es modifica l’Acord executiu 6383/2003, de 21 d’octubre, pel qual es crea la Comissió Avaluadora de l’Oficina de Suport a la Recerca (FOU núm. 522, de 23 de juliol).

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta disposició entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot