logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 542 - Any  XXXVIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 21 d'octubre de 2022
Consell de Direcció

14610. ACORD EXECUTIU del dia 5 d’octubre de 2022 pel qual s’aproven els criteris per a la preparació de propostes de càtedres Universitat-empresa a la Universitat de les Illes Balears.

El Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 27.1.a) i h) dels Estatuts d'aquesta universitat, ha acordat d’aprovar els criteris per a la preparació de propostes de càtedres Universitat-empresa a la Universitat de les Illes Balears d’acord amb les previsions que s’estableixen als articles següents:

Article 1. Concepte de càtedra universitat-empresa

 1. Les càtedres universitat-empresa són un mitjà per establir una relació universitat-empresa i un instrument preferencial per formalitzar col·laboracions estables i a llarg termini. Les relacions que s’estableixen mitjançant aquests acords van més enllà de l’àmbit estrictament econòmic i permeten desenvolupar amplis objectius en docència, recerca i transferència de tecnologia i coneixement.
 2. El concepte de càtedra universitat-empresa implica la programació i el desenvolupament d’una multiplicitat d’activitats en els àmbits de la formació, la recerca i la divulgació i la transferència del coneixement.
 3. S'estableixen unes línies de treball consensuades entre les prioritats i necessitats de l’empresa i les de la universitat (una relació de guanyar-guanyar o win-win). Aquests projectes compartits reverteixen tant a l’empresa com a la universitat. En aquest sentit, les activitats de la càtedra han d’estar alineades amb la funció, missió i valors de la universitat i han de complir els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS).
 4. L’activitat d'una càtedra difereix de les actuacions específiques de desenvolupament d'un projecte d'R+D concret, ja que aquest implica la determinació de responsabilitats, drets i obligacions, inclosos els de propietat intel·lectual i industrial, i d'altres que han de ser objecte d'acords específics, encara que aquests es facin en el marc temàtic de la càtedra.
 5. Cal tenir en compte que les càtedres institucionals (les que s’acorden amb administracions públiques) es regeixen per convenis específics de creació, encara que els criteris i continguts exposats a continuació poden servir de guia per a l’elaboració d’aquests convenis.

Article 2. Procediment de creació de les càtedres Universitat-empresa

 1. La iniciativa de creació de les càtedres Universitat-empresa correspon al personal docent i investigador amb vinculació permanent de la Universitat de les Illes Balears. Així mateix, la iniciativa pot provenir del Consell de Govern, de departaments, centres o instituts universitaris de recerca de la Universitat o derivar-se del desenvolupament d'un conveni de col·laboració de la Universitat de les Illes Balears.
 2. En la creació d'una càtedra Universitat-empresa hi pot participar més d'una entitat col·laboradora.
 3. Les càtedres Universitat-empresa es crearan mitjançant la signatura del corresponent conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les empreses, fundacions, institucions públiques o privades o els particulars que les financin.
 4. La proposta s'acompanyarà d'una memòria justificativa que en detalli la finalitat, les activitats que es pretén desenvolupar, així com l'aportació econòmica de l'empresa o entitat que financi la càtedra Universitat-empresa. Aquesta proposta s’ha d'adreçar al vicerectorat competent en matèria d’innovació i transferència del coneixement de la Universitat de les Illes Balears.

Article 3. Continguts d’un conveni de càtedra Universitat-empresa

Una càtedra Universitat-empresa ha de contenir una proposta de conveni entre les entitats participants, que, com a mínim, ha de contenir els punts següents:

 1. Marc jurídic en què s’insereix la càtedra.
 2. Descripció de les activitats a desenvolupar sota l'empara de la càtedra.
 3. Descripció de la utilització de recursos disponibles per les parts.
 4. Durada del conveni.
 5. Condicions econòmiques.
 6. Proposta dels membres i de les activitats de la comissió de seguiment i coordinació.
 7. Elecció i funcions del director de la càtedra.
 8. Compromís per part de l'entitat patrocinadora de la càtedra i de la Universitat de divulgar-ne l'existència quant a comunicació institucional pel que fa a l'activitat que s'hi desenvolupa.

Article 4. Activitats de les càtedres Universitat-empresa

1. Les activitats a realitzar seran les establertes al conveni de creació de la càtedra Universitat-empresa i les acordades anualment per la comissió de seguiment i coordinació.

2. Entre altres activitats considerades d’interès mutu, es preveuen, de forma no excloent ni exhaustiva, les següents, per categories:

a) Activitats de formació

 • Col·laboració en el disseny i la impartició d'assignatures de lliure elecció.
 • Col·laboració en el disseny i la impartició de programes de postgrau.
 • Concessió d'ajuts predoctorals i postdoctorals.
 • Premis i suport a projectes de fi de carrera, treballs i concursos d’idees.
 • Conferències i seminaris.
 • Promoció d’experiències de cooperació educativa.
 • Col·laboració en plans de formació de l’empresa.
 • Promoció de trobades d'experts en l'àrea d'interès de la càtedra.

b) Activitats de divulgació, innovació i transferència de coneixement

 • Realització de jornades de divulgació tècnica i tecnològica.
 • Publicacions sobre temes d’interès en l’àmbit de la càtedra.
 • Divulgació de les activitats de la càtedra.
 • Promoció d’esdeveniments científics i tècnics.

c) Activitats de recerca i desenvolupament

 • Promoció del desenvolupament de línies de recerca en el seu àmbit temàtic: beques i premis per a projectes de recerca.
 • Suport a la realització de tesis doctorals en l'àrea de coneixement de la càtedra.
 • Suport a la realització de treballs de recerca.
 • Promoció de trobades nacionals i internacionals d’experts sobre temes d’interès.
 • Cooperació per aconseguir projectes de recerca en els àmbits regional, espanyol i europeu.

3. Perquè es pugui constituir una càtedra Universitat-empresa, s’han de preveure en el conveni corresponent (i en els plans anuals d’actuacions) almenys dues de les tres categories enunciades (a, b, c).

Article 5. Durada i dotació econòmica

 1. Per tal de poder executar les activitats de la càtedra, l'entitat col·laboradora s’haurà de comprometre a dotar anualment la càtedra Universitat-empresa, i durant el termini de durada del conveni de creació d'aquesta, amb una quantitat fixa anual.
 2. La durada de la càtedra Universitat-empresa serà establerta de comú acord entre les parts i es plasmarà al conveni de creació d'aquesta.
 3. Les càtedres Universitat-empresa formalitzen una relació estable entre una empresa i la Universitat (de caràcter pluriennal) que permet posar en marxa activitats que requereixen certa continuïtat en el temps. Per aquest motiu, la durada recomanada d’aquests convenis és de quatre anys, els quals es poden prorrogar anualment per mutu acord de les parts, fins al màxim que permeti la normativa vigent.
 4. En tot cas, s’estableixen els següents criteris de durada mínima de les càtedres Universitat-empresa que garanteixin la viabilitat del projecte. Aquesta durada mínima variarà en funció de les aportacions de l’entitat col·laboradora:
  • A partir d’una aportació de 60.000 euros anuals, el conveni de càtedra no té limitacions quant a la durada.
  • Per una aportació d’entre 30.000 i 60.000 euros anuals, el conveni de càtedra haurà de durar un mínim de dos anys.
  • Per una aportació d’entre 20.000 i 30.000 euros anuals, el conveni de càtedra haurà de durar un mínim de tres anys.
 5. En els convenis de càtedra s'establiran els terminis en què l’entitat col·laboradora farà les aportacions econòmiques i les possibles modificacions de les aportacions anuals.
 6. La dotació mínima de les càtedres Universitat-empresa és de 20.000 euros anuals.
 7. Sens perjudici d’allò que s’ha estipulat anteriorment, el finançament de les càtedres pot provenir de tres fonts diferents:
  1. Les aportacions econòmiques que faci l'entitat participant.
  2. Els ingressos procedents de les activitats.
  3. Les subvencions o les donacions que puguin rebre d'entitats públiques o privades.

Article 6. Comissió de seguiment i coordinació

 1. Serà funció de la comissió de seguiment i coordinació de la càtedra Universitat-empresa nomenar el director de la càtedra, que haurà de ser un acadèmic de la UIB de reconegut prestigi i experiència en l’àmbit en què es proposa la càtedra.
 2. Així mateix, la comissió de seguiment i coordinació serà l’encarregada d’aprovar el pla d’actuacions anual que proposi la direcció de la càtedra, la qual l’haurà d’haver consensuat amb l’entitat finançadora.

Article 7. Remuneracions

La direcció de la càtedra Universitat-empresa no comporta la percepció de cap remuneració econòmica, llevat que l'entitat finançadora aporti una quantitat addicional destinada específicament al desenvolupament per part del director d'una activitat de les regulades a l'article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; en aquest cas, caldrà subscriure un contracte específic amb aquesta finalitat.

Article 8. Extinció

En els convenis de creació de les càtedres Universitat-empresa hauran de quedar reflectits els supòsits d’extinció de la col·laboració i els mecanismes per liquidar-les.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot