logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 537 - Any  XXXVII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 17 de juny de 2022
Rectorat

14520. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 1 de juny de 2022 per la qual es nomena el senyor Marc Carriquí Alcover investigador col·laborador del Departament de Biologia.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn el senyor Marc Carriquí Alcover investigador col·laborador del Departament de Biologia pel període comprès entre l’1 de juny de 2022 i el 30 de setembre de 2023, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

 

Sr. vicerector de Personal Docent i Investigador, Sr. director del Departament de Biologia i Sra. Gerenta de la Universitat.