logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 537 - Any  XXXVII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 17 de juny de 2022
Rectorat

14521. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 8 de juny de 2022 per la qual es nomena subdirector del Centre d’Estudis de Postgrau el professor Juan Antonio Vives Vallès.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d'acord amb les previsions dels articles 3.b) i 5.1 de l'Acord normatiu 11154/2014, de 4 de novembre, pel qual es regula el funcionament del Centre d’Estudis de Postgrau, nomèn subdirector d’aquest centre el professor Juan Antonio Vives Vallès, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, en la data de la signatura electrònica
El Rector,
Jaume Carot

 

 

Sra. directora del Centre d’Estudis de Postgrau, Sr. vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent i Sra. Gerenta de la Universitat.