logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 515 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 23 d'abril de 2021
Consell de Govern

13916. ACORD NORMATIU del dia 26 de març de 2021 pel qual s’aprova la normativa sobre unitats d’innovació de la Universitat de les Illes Balears.

La Resolució de 14 de novembre de 2018 de la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora (CNEAI) –publicada al BOE núm. 285, de 26 de novembre­– assenyala, textualment, que, conscient de la importància de la innovació i la transferència a les empreses o a altres agents socials dels resultats de la recerca, vol promoure dinàmiques i polítiques d’incentius a les universitats i centres de recerca, en l’àmbit de la transferència, la innovació i la difusió del coneixement cap a tot tipus d’actors socials, des de totes les àrees de coneixement.

Per altra banda, l’interès del personal investigador de la Universitat de les Illes Balears per les activitats d’innovació es va fer palès en el volum de sol·licituds presentades, i concedides, a la convocatòria de l’anomenat «sexenni de transferència». L’increment dels darrers anys en les sol·licituds de creació de laboratoris i observatoris també indica aquest interès per les activitats de transferència de coneixement.

Per això, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueixen els articles 24.2.32 i 40 dels Estatuts d’aquesta universitat, i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat la normativa sobre unitats d’innovació de la Universitat de les Illes Balears, tal com s’indica tot seguit:

Article 1. Definició

Les unitats d’innovació són unitats interdisciplinàries orientades a la innovació i la transferència dels resultats de la investigació, formades per membres de la comunitat universitària que es dediquen a desenvolupar projectes en comú i relacionats amb els objectius de la unitat d’innovació.

Article 2. Creació

Les unitats d’innovació es crearan per decisió del Consell de Direcció de la UIB, amb la sol·licitud prèvia de les persones que en formaran part. A la sol·licitud s’hi ha d'indicar el nom de la unitat, els objectius i els integrants i s’hi ha d’adjuntar una memòria de les activitats que es prevegi realitzar.

Article 3. Dependència

Les unitats d’innovació de la UIB dependran del vicerectorat de qui depengui la innovació i la transferència de coneixement. L’Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació (OTRI) donarà suport al vicerectorat per fer el seguiment de les activitats d’aquestes unitats i gestionar-les.

Article 4. Integració a les unitats d’innovació

Qualsevol membre de la comunitat universitària pot sol·licitar d’incorporar-se a una unitat d’innovació a títol individual. En cas que s’hi vulgui incorporar una persona externa a la UIB, ha de tenir el vistiplau del consell de la unitat. L’OTRI valorarà les propostes a partir del currículum i l’experiència del candidat, i el Consell de Direcció decidirà sobre la seva idoneïtat i possible implicació en la unitat.

Article 5. Òrgans de govern

Els òrgans de govern de les unitats d’innovació són:

  • L’equip directiu: format pel director, el subdirector i el secretari.
  • El consell de la unitat d’innovació: format per totes les persones integrants de la unitat.

Article 6. Elecció del director de la unitat d’innovació

Els membres del consell de la unitat d’innovació han d’elegir entre ells un director (que ha de ser doctor amb vinculació permanent amb la UIB), que designarà un subdirector i un secretari. El càrrec de director s'exerceix per períodes de quatre anys, amb possibilitat de reelecció. El director cessarà quan finalitzi el període per al qual ha estat elegit, a petició pròpia o almenys de dues terceres parts dels membres del consell de la unitat d’innovació.

Article 7. Reunions del consell de la unitat d’innovació

El director o el subdirector ha de convocar i presidir les reunions del consell de la unitat d’innovació, i se n’ha de fer almenys una l’any. El secretari estendrà acta de les sessions i custodiarà el llibre d’actes.

Article 8. Personal i gestió de fons

Els membres de les unitats d’innovació poden sol·licitar alumnes col·laboradors de tipus B. També poden gestionar els fons públics o privats que hagin aconseguit per a la realització dels seus projectes. Amb aquests fons podran contractar tècnics especialistes.

Article 9. Altes i baixes dels membres de les unitats d’innovació

L’alta com a integrant de les unitats d’innovació l’ha de demanar la persona interessada amb el vistiplau del director de la unitat. La baixa l’ha de demanar la persona interessada o el director de la unitat. En ambdós casos, el Consell de Direcció, amb l’informe previ de l’OTRI, resoldrà les sol·licituds.

Article 10. Memòria i pàgina web

Les unitats d’innovació han d’elaborar anualment una memòria econòmica i d’activitats, que s’ha de trametre al vicerectorat del qual depenguin. Així mateix, han de mantenir actualitzada una pàgina web on han d’aparèixer, com a mínim, els integrants, els objectius i les activitats de la unitat.

Article 11. Dissolució de les unitats d’innovació

El Consell de Direcció dissoldrà les unitats d’innovació, amb la sol·licitud prèvia, almenys, de la meitat més un dels integrants de la unitat. Així mateix, també es pot dissoldre una unitat d’innovació si manifestament ha cessat en l’activitat per a la qual es creà o si no compleix la normativa vigent.

Disposicions addicionals

Primera. Interpretació

La interpretació final de la present normativa correspon al Consell de Direcció de la UIB.

Segona. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 26 de març de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet