logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 513 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de març de 2021
Rectorat

13895. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 23 de febrer de 2021 per la qual es renova el nomenament com a professor emèrit propi del senyor Antoni Bennàsar Roig.

L’article 54 bis de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU), en la redacció que en fa la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la LOU, l’article 9 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la Universitat de les Illes Balears, i l’article 95 dels Estatuts preveuen que les universitats poden nomenar professors emèrits entre professors jubilats que hagin prestat serveis destacats a la Universitat.

Per la seva banda, l’Acord normatiu 11038/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el programa d’emèrits propis de la Universitat de les Illes Balears, permet la contractació d’emèrits propis entre el personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears que es jubila. I a l’article 2 preveu que la durada del contracte serà d’un any, renovable anualment fins a arribar a un màxim de tres anys. La renovació s’ha de fer a petició de la persona interessada (mitjançant sol·licitud adreçada al Servei de Recursos Humans abans del 31 de desembre de l’any anterior a aquell en què acabi el contracte en vigor) i ha de tenir el vistiplau del departament i l’aprovació del Consell de Govern.

Aquest Rectorat ha atès les disposicions normatives indicades als paràgrafs anteriors en vista de la proposta que li ha fet el Consell de Direcció a petició del Departament de Biologia.

En conseqüència, fent ús de les atribucions que em confereixen l’article 20.1 de la LOU i l’article 38.1.j) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, resolc de renovar el nomenament com a professor emèrit propi d’aquesta universitat (tercer any) del senyor Antoni Bennàsar Roig, amb els drets i deures que li atorga la normativa vigent, amb efectes des del començament de l’any acadèmic 2021-22.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 23 de febrer de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Biologia i Sra. Gerent de la Universitat.