logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 513 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de marš de 2021
Rectorat

13894. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 23 de febrer de 2021 per la qual es nomena professora emèrita pròpia la senyora Magdalena Catrain González.

L’article 54 bis de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU), en la redacció que en fa la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la LOU, l’article 9 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la Universitat de les Illes Balears, i l’article 95 dels Estatuts preveuen que les universitats poden nomenar professors emèrits entre professors jubilats que hagin prestat serveis destacats a la universitat.

Per la seva banda, l’Acord normatiu 11038/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el programa d’emèrits propis de la Universitat de les Illes Balears, permet la contractació d’emèrits propis entre el personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears que es jubila.

Aquest Rectorat ha atès les disposicions normatives indicades als paràgrafs anteriors en vista de la proposta que li ha fet el Consell de Direcció a petició del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.

En conseqüència, fent ús de les atribucions que em confereixen l’article 20.1 de la LOU i l’article 38.1.j) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, resolc de nomenar professora emèrita pròpia d'aquesta universitat la senyora Magdalena Catrain González, amb els drets i deures que li atorga la normativa vigent, amb efectes des del començament de l’any acadèmic 2021-22.

D’acord amb les previsions de l’article 2 de l’Acord normatiu 11038/2014, la durada del contracte serà d’un any, renovable anualment fins a arribar a un màxim de tres anys. La renovació es farà a petició de la persona interessada (efectuada mitjançant sol·licitud adreçada al Servei de Recursos Humans abans del 31 de desembre de l’any anterior a aquell en què acabi el contracte en vigor) i haurà de tenir el vistiplau del departament i l’aprovació del Consell de Govern.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 23 de febrer de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i Sra. Gerent de la Universitat.