logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 513 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de març de 2021
Rectorat

13883. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 23 de febrer de 2021 per la qual es nomena el senyor Antoni Cerdà Fullana membre del Consell Social de la Universitat.

D’acord amb el que preveuen els articles 14.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i 7.1 de la Llei 2/2003, de 20 de març, d’organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears, nomèn el senyor Antoni Cerdà Fullana membre del Consell Social de la Universitat, en representació dels estudiants.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 23 de febrer de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet