logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 513 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de març de 2021
Rectorat

13879. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 23 de febrer de 2021 per la qual es fa pública l'elecció de tres membres de la Comissió Electoral.

Per acord del Consell de Govern del dia d’avui i en virtut del que preveu l’article 88 dels Estatuts de la Universitat, nomèn els senyors Antoni Ramon Perelló i Josep Soler Vives i la senyora Isabel M. Perelló Bisellach membres de la Comissió Electoral, els dos primers en representació dels estudiants i la darrera en representació del personal d’administració i serveis.

Per tant, els membres de la Comissió Electoral als quals fa referència l'article 88 dels Estatuts són:

  1. El Rector o el vicerector que delegui, que la presideix.
  2. La Secretària General, que actua com a secretària: Antònia Paniza Fullana.
  3. Dos representants dels professors, elegits per i entre els del Consell de Govern: Miquel Jesús Roca Adrover i M. del Carmen Touza Garma.
  4. Dos representants dels estudiants, elegits per i entre els del Consell de Govern: Antoni Ramon Perelló i Josep Soler Vives.
  5. Un representant del personal d'administració i serveis, elegit per i entre els del Consell de Govern: Isabel M. Perelló Bisellach.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 23 de febrer de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet