logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 513 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de març de 2021
Consell de Govern

13864. ACORD NORMATIU del dia 23 de febrer de 2021 pel qual s'aprova el calendari per a l’any acadèmic 2021-22.

En aplicació de la normativa vigent en matèria de calendari lectiu i de l’article 24.2.36 dels Estatuts d'aquesta universitat, s'aprova el calendari acadèmic per als estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de grau i màster per a l’any acadèmic 2021-22.

Calendari per a l’any acadèmic 2021-22

 1. Aquesta normativa regula el calendari per a l’any acadèmic 2021-22.
 2. Es considera període no lectiu el mes d’agost de 2022.
 3. Per als estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de grau i màster el calendari s’iniciarà el 20 de setembre de 2021 i finalitzarà a l'inici de l'any acadèmic 2022-23, excepte per a aquelles activitats acadèmiques que estiguin autoritzades a realitzar-se amb posterioritat.
 4. Per als estudis de grau:
  1. El període lectiu del primer semestre, que inclou la impartició de la docència, l’avaluació contínua i, si escau, l’avaluació complementària, serà del 20 de setembre de 2021 al 31 de gener de 2022.
  2. El període lectiu del segon semestre, que inclou la impartició de la docència, l’avaluació contínua i, si escau, l’avaluació complementària, serà del 21 de febrer al 23 de juny de 2022.
  3. Per als casos en què així estigui previst a les guies docents, els centres programaran les avaluacions complementàries durant un màxim de deu dies hàbils, sense comptar dissabtes, diumenges ni festius, al final del període lectiu de cada semestre.
  4. Els terminis per lliurar les qualificacions prèviament al període d’avaluació extraordinària del primer i del segon semestre seran fixats pels centres.
  5. Per als casos en què així estigui previst a les guies docents, els centres programaran les avaluacions extraordinàries entre l’11 i el 18 de febrer de 2022 per a les assignatures de primer semestre, i entre el 4 i el 14 de juliol de 2022 per a les de segon semestre, sense comptar dissabtes, diumenges ni festius.
  6. Els centres han de tenir en compte, a l’hora d’establir les dates d’avaluació, la concurrència de les proves de batxillerat per a l’accés a la Universitat, tant pel que fa als edificis més afectats per l’ocupació d’espais com pel que fa al professorat que intervé a les proves.
  7. Els terminis per lliurar les actes amb les qualificacions definitives i signades de les assignatures del primer semestre i del segon semestre seran, respectivament, el 2 de març i el 22 de juliol de 2022.
  8. Les defenses orals dels treballs de fi de grau seran fixades pels centres respectant en qualsevol cas el termini de tancament d’actes.
   A proposta dels centres, es podrà fixar un segon període de defensa del treball de fi de grau i també de qualificacions de les pràctiques externes. El termini de lliurament d’actes d’aquest segon període serà el 30 de setembre de 2022.
 5. Per als estudis de màster, les direccions dels màsters han de comunicar al CEP la data d’inici i d’acabament dels períodes lectius, i els períodes d’avaluació complementària i d’avaluació extraordinària, per a la seva aprovació i publicació. Aquests períodes han de respectar les condicions lectives previstes al pla d’estudis corresponent. Els mesos de setembre i octubre de 2022 seran hàbils perquè els alumnes puguin presentar i, si escau, defensar els treballs de fi de màster o altres treballs d’avaluació. En tot cas, les actes s’han de tancar abans del dia 21 d’octubre de 2022.
 6. S’estableixen com a períodes de vacances, en primer lloc, el que va del 23 de desembre de 2021 al 6 de gener de 2022, ambdós inclosos, i, en segon lloc, el que va del 14 al 24 d’abril de 2022, també inclosos.
 7. Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències que hi estant situats. Serà festa oficial de tots els centres de la Universitat el dia 26 de novembre de 2021.
 8. Els centres responsables dels estudis impartits a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera no podran programar-hi activitats d’avaluació presencials els dies designats com a festius a les localitats d’aquestes seus, encara que estiguin inclosos en els períodes d’avaluació prevists.

Disposicions addicionals

Primera. Aprovació del calendari acadèmic dels centres

La Comissió Acadèmica aprovarà el calendari dels centres amb antelació de temps suficient per organitzar els horaris dels respectius estudis, els espais i les tasques administratives que se’n deriven.

Segona. Autorització

En casos excepcionals i per raons justificades, el Consell de Direcció podrà autoritzar una modificació del calendari acadèmic dels centres, a proposta del centre pertinent.

Tercera. Data de finalització de l’any acadèmic a efectes de jubilació del professorat

A efectes de jubilació del professorat, la data de finalització de l’any acadèmic 2021-22 serà el 30 de setembre de 2022.

Quarta. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest calendari apareguin en gènere masculí, s'han d'entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Cinquena. Condicions sanitàries

Aquest calendari queda subjecte a l’evolució de la pandèmia de COVID-19 i a les recomanacions de les autoritats sanitàries.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 23 de febrer de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet