logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 513 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de març de 2021
Consell de Govern

13863. ACORD NORMATIU del dia 23 de febrer de 2021 pel qual s'aproven diverses modificacions de la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la UIB.

Per l’Acord normatiu 13787/2020, de 16 de desembre, el catàleg de llocs de treball del personal d’administració i serveis (PAS) i la relació de llocs de treball es varen unificar en un sol document: la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis (FOU núm. 509, de 30 de desembre).

Atesos les necessitats i els serveis que s’han d’oferir a la comunitat universitària, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat, cal introduir alguns canvis a la relació de llocs de treball per adaptar-la a aquesta realitat.

Per això, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d’avui, en virtut dels articles 127 i 128 dels Estatuts de la UIB i a proposta del Consell de Direcció, acorda les modificacions següents:

  1. Es doten i desdoten les places que consten a l’annex d’aquest acord normatiu.
  2. Es publica al Portal PAS la relació actualitzada de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la UIB.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 23 de febrer de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet