logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 511 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2021
Rectorat

13846. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 9 de febrer de 2021 per la qual es nomena directora del Laboratori d’Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DELab) la professora Eva Aguilar Mediavilla.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i amb l'acord previ del Consell de Direcció del dia d'avui, segons el que preveuen l'article 77.4 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears, i l’article 8 de l’Acord executiu 13795/2020, de 22 de desembre, pel qual es crea el Laboratori d’Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DELab), nomèn directora del laboratori esmentat la professora Eva Aguilar Mediavilla, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de febrer de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sr. vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals i Sra. Gerent de la Universitat.