logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 511 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 19 de febrer de 2021
Rectorat

13845. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 2 de febrer de 2021 per la qual es nomena la senyora Svetlana Gurevich investigadora col·laboradora de l’Institut Universitari d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC3) amb efectes retroactius

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l’Acord normatiu 11758/2016, de 17 de febrer, i per acord del Consell de Direcció del dia d’avui, nomèn la senyora Svetlana Gurevich investigadora col·laboradora de l’Institut Universitari d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC3) pel període comprès entre el 2 de gener de 2021 i l’1 de gener de 2023, segons el que estableix l’article 3.1 de l’acord normatiu esmentat, amb efectes retroactius.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 2 de febrer de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director de l’Institut Universitari d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC3) i Sra. Gerent de la Universitat.