logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 511 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de febrer de 2021
Consell de Direcciˇ

13825. ACORD EXECUTIU del dia 2 de febrer de 2021 pel qual es crea l’Observatori Interdisciplinari de la Mobilitat a les Illes Balears (OIMO-IB).

L’article 77 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 346, de 18 de març), seguint els mateixos passos del precedent Acord normatiu 1308/1991, de 29 de gener, estableix que els laboratoris són unitats que subvenen a necessitats específiques de la recerca i col·laboren amb els departaments, instituts universitaris de recerca i equips de recerca de la Universitat. El mateix article en determina el marc normatiu.

Per la seva banda, l’article 1 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB (FOU núm. 253, de 24 de juny), modificat per l’Acord normatiu 9836/2011, de 20 de maig, estableix que els laboratoris d’investigació són unitats preferentment interdisciplinàries formades per investigadors de la UIB i dels seus instituts d’investigació que es dediquen a desenvolupar investigacions en comú i íntimament relacionades amb els objectius del laboratori. Així mateix, afegeix que la creació d’aquests laboratoris permetrà la racionalització i l’aprofitament més efectiu dels recursos propis de la Universitat.

La mobilitat, com a disciplina científica, té per objecte d’estudi l’anàlisi dels desplaçaments de les persones i mercaderies en el territori, en un context temporal i social. L’anàlisi de la mobilitat constitueix una tasca fonamental per donar suport a la presa de decisions en l'àmbit de la planificació territorial i de les infraestructures. Ús del sòl i mobilitat interaccionen de manera dinàmica a diverses escales i determinen la sostenibilitat ambiental i social del territori. La mobilitat també integra les infraestructures de transport, fixes i mòbils, utilitzades en els desplaçaments.

En un entorn insular com són les Illes Balears, la mobilitat es converteix en una activitat prioritària, que condiciona tota l’activitat econòmica, sobretot la derivada del turisme, i la cohesió territorial multiescalar de l’arxipèlag en els aspectes regional, nacional i internacional. El seu estudi constitueix una àrea d'investigació que hauria de ser prioritària en una comunitat on els viatges, de residents, turístics i de mercaderies, són una activitat quotidiana. De fet, el Pla de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears 2018-2022 inclou el transport intel·ligent, sostenible i integrat com a línia prioritària de recerca, línia emmarcada en l’estudi de la mobilitat. Des d'aquesta perspectiva, la UIB desenvolupa, des de fa anys, una línia de treball sobre aquesta qüestió materialitzada, encara que no de forma exclusiva, pel Grup de Recerca de Turisme, Mobilitat i Territori (GITMOT), que participa en projectes d'àmbit autonòmic, nacional i europeu.

La informació sobre mobilitat a les Illes Balears es troba dispersa en diverses fonts (AENA, Autoritat Portuària de les Balears, Govern de les Illes Balears, Consell de Mallorca, Ajuntament de Palma, EMT, SMAP, empreses de telefonia, etc.), i accedir-hi és complex. Resulta difícil disposar de dades reals actualitzades sobre mobilitat per poder donar suport al desenvolupament de polítiques públiques integrades.

En aquest context, es considera prioritari que la Universitat de les Illes Balears posi en marxa una unitat de recerca, transferència, innovació i formació especialitzada en l’estudi de la mobilitat, l’Observatori Interdisciplinari de la Mobilitat a les Illes Balears (OIMO-IB).

En virtut de tot això, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueixen l’article 27.1.h) dels Estatuts de la Universitat i l’article 3 de l’Acord normatiu 7249/2005 esmentat, ha acordat de crear l’Observatori Interdisciplinari de la Mobilitat a les Illes Balears (OIMO-IB) en els termes següents:

Article 1. Creació

Es crea l’Observatori Interdisciplinari de la Mobilitat a les Illes Balears (OIMO-IB) com a laboratori d’investigació de la UIB.

Article 2. Objectius

L’objectiu principal de l’Observatori Interdisciplinari de la Mobilitat a les Illes Balears (OIMO-IB) és el desenvolupament de la recerca i de la transferència, de la innovació i de la formació en mobilitat, per part d’especialistes d’àrees diverses que treballen en temàtiques que, directament o indirectament, es relacionen amb aquesta matèria.

La generació i l’enfortiment de la recerca interdisciplinària i transversal es troben a la base de l’OIMO-IB.

Article 3. Accions

Les activitats que durà a terme l’Observatori Interdisciplinari de la Mobilitat a les Illes Balears (OIMO-IB) són les que s’indiquen tot seguit:

 1. La generació d'un repositori de dades actualitzades de mobilitat multiescalar (inexistent en aquests moments) sobre: mobilitat exterior, entre illes i amb el continent; mobilitat interna, de residents i turística, per illes, per municipis i a escala metropolitana. És necessari integrar la informació de dades massives de mobilitat.
 2. La generació d’un conjunt d’indicadors territorials, clau de la mobilitat de residents i turistes, que permetin donar suport en la presa de decisions en la planificació territorial i intersectorial.
 3. La integració de les variables de mobilitat amb altres variables territorials: població –resident i turística–, oferta i demanda d’infraestructures i equipaments, medi ambient, etc.
 4. La generació de models de mobilitat per donar suport en la presa de decisions en polítiques públiques relatives a la mobilitat i a la planificació territorial que les integra.
 5. La creació d’un sistema de consulta d’informació de la mobilitat en línia –visor cartogràfic, visor estadístic.
 6. La generació de vincles, mitjançant acords marc i convenis, amb les institucions públiques i privades més rellevants de les Illes Balears en matèria de mobilitat.
 7. La generació de treballs de recerca i l’assessorament en matèria de mobilitat mitjançant articles científics, informes tècnics i treballs d’investigació.
 8. La generació de projectes per presentar a convocatòries competitives autonòmiques, estatals o europees.
 9. La divulgació en matèria de mobilitat a través de seminaris, conferències i jornades.
 10. La planificació de la formació a través de cursos de postgrau o d’especialització.
 11. La creació d’una pàgina web de l’OIMO-IB.
 12. Donar continuïtat a l’Enquesta d’hàbits de mobilitat de la comunitat universitària (EHMCU-UIB).

Article 4. Participants

Els participants en l’Observatori Interdisciplinari de la Mobilitat a les Illes Balears (OIMO-IB) en poden ser membres o col·laboradors:

 1. Membres: equip interdisciplinari format per professors de diversos departaments (Geografia, Economia Aplicada, i Enginyeria Industrial i Construcció) i de diversos grups de recerca de la UIB.
 2. Col·laboradors: personal investigador d’universitats i centres de recerca, professionals del sector de la mobilitat i altres professionals que desenvolupen la seva tasca en institucions, públiques o privades, o en empreses, i alumnes de doctorat.

Article 5. Dependència

L’Observatori Interdisciplinari de la Mobilitat a les Illes Balears (OIMO-IB) depèn del Vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals.

Article 6. Òrgans de govern

Els òrgans de govern de l’Observatori Interdisciplinari de la Mobilitat a les Illes Balears (OIMO-IB) són els que preveu l’article 5 de l’Acord normatiu 7249/2005.

Article 7. Director

El Rector nomenarà el director del Laboratori, de conformitat amb les previsions dels articles 77.4 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears, i 7 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB.

Article 8. Memòria econòmica i d’activitats

L’Observatori Interdisciplinari de la Mobilitat a les Illes Balears (OIMO-IB) ha d’elaborar anualment una memòria econòmica i d’activitats, que ha de trametre al Vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta disposició entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 2 de febrer de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet