logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 511 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 19 de febrer de 2021
Consell de Direcció

13824. ACORD EXECUTIU del dia 19 de gener de 2021 pel qual es crea el Laboratori de Recerca i Innovació en Formació Professional.

L’article 77 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 346, de 18 de març), seguint els mateixos passos del precedent Acord normatiu 1308/1991, de 29 de gener, estableix que els laboratoris són unitats que subvenen a necessitats específiques de la recerca i col·laboren amb els departaments, instituts universitaris de recerca i equips de recerca de la Universitat. El mateix article en determina el marc normatiu.

Per la seva banda, l’article 1 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB (FOU núm. 253, de 24 de juny), modificat per l’Acord normatiu 9836/2011, de 20 de maig, estableix que els laboratoris d’investigació són unitats preferentment interdisciplinàries formades per investigadors de la UIB i dels seus instituts d’investigació que es dediquen a desenvolupar investigacions en comú i íntimament relacionades amb els objectius del laboratori. Així mateix, afegeix que la creació d’aquests laboratoris permetrà la racionalització i l’aprofitament més efectiu dels recursos propis de la Universitat.

En virtut de tot això, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueixen l’article 27.1.h) dels Estatuts de la Universitat i l’article 3 de l’Acord normatiu 7249/2005 esmentat, ha acordat de crear el Laboratori de Recerca i Innovació en Formació Professional en els termes següents:

Article 1. Creació

Es crea el Laboratori de Recerca i Innovació en Formació Professional.

Article 2. Objectiu

L’objectiu del Laboratori de Recerca i Innovació en Formació Professional és desenvolupar la recerca, la formació i la innovació en formació professional.

Article 3. Accions

Les activitats que durà a terme el Laboratori de Recerca i Innovació en Formació Professional són les que s’indiquen tot seguit:

 1. Iniciar i enfortir línies de recerca interdisciplinàries en matèria de formació professional.
 2. Desenvolupar projectes de recerca conjunts amb centres de formació professional orientats a la innovació de la formació professional i a la transferència de resultats.
 3. Presentar projectes a programes d’ajuts autonòmics, estatals, europeus o internacionals.
 4. Participar en xarxes de recerca en matèria de formació professional d’àmbit estatal, europeu i internacional.
 5. Enfortir els vincles amb els actors rellevants en matèria de formació professional fora de l’àmbit acadèmic (centres de formació, Administració, empreses, tercer sector, etc.).
 6. Establir acords de col·laboració amb associacions i organismes públics o privats que facilitin aconseguir els objectius del Laboratori.
 7. Participar en esdeveniments públics i mitjans de comunicació per tal de donar a conèixer el treball sobre formació professional que es duu a terme a la UIB.
 8. Codirigir treballs de fi de grau, màster i doctorat.
 9. Proposar estudis de màster, postgraus i cursos d’especialització.
 10. Organitzar jornades, seminaris i altres activitats de formació i divulgació.
 11. Assessorar, i elaborar estudis i informes.
 12. Representar, si escau, la UIB en les activitats i els fòrums nacionals i internacionals sobre el tema.

Article 4. Participants

Els participants al Laboratori de Recerca i Innovació en Formació Professional en poden ser membres o col·laboradors:

 1. Membres: equip interdisciplinari format per professors dels àmbits de l’Educació, la Psicologia i l’Economia pertanyents a diversos departaments (Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, Psicologia, i Economia Aplicada) i grups de recerca (Educació i Ciutadania, i Investigació Psicosocial en Treball, Organitzacions i Recursos Humans).
 2. Col·laboradors: personal investigador d’universitats i centres de recerca, professionals del sector (professors de formació professional i altres professionals que desenvolupen la seva tasca en empreses, organitzacions empresarials i sindicals, entitats del tercer sector, Administració pública o altres), alumnes del Màster en Formació del Professorat de l’especialitat de Formació Professional i alumnes de doctorat.

Article 5. Dependència

El Laboratori de Recerca i Innovació en Formació Professional depèn del Vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals.

Article 6. Òrgans de govern

Els òrgans de govern del Laboratori de Recerca i Innovació en Formació Professional són els que preveu l’article 5 de l’Acord normatiu 7249/2005.

Article 7. Director

El Rector nomenarà el director del Laboratori, de conformitat amb les previsions dels articles 77.4 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears, i 7 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB.

Article 8. Memòria econòmica i d’activitats

El Laboratori de Recerca i Innovació en Formació Professional ha d’elaborar anualment una memòria econòmica i d’activitats, que ha de trametre al Vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta disposició entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 de gener de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet