logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 510 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 22 de gener de 2021
Rectorat

13805. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 9 de desembre de 2020 per la qual es destina en comissió de serveis el senyor Miquel Albert Clar Matheu per ocupar el lloc de cap d’àrea de Producció al Centre de Tecnologies de la Informació, plaça codi 217.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i per acord del Consell de Direcció del dia 9 de de desembre de 2020, atesa la necessitat urgent de cobrir el lloc de treball vacant pel sistema de lliure designació, destín en comissió de serveis el senyor Miquel Albert Clar Matheu per ocupar el lloc de treball de cap d’àrea de Producció al Centre de Tecnologies de la Informació, plaça codi 217, nivell 25, amb efectes econòmics i administratius del dia 10 de desembre 2020.

El senyor Miquel Albert Clar Matheu, durant la comissió de serveis, percebrà les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupa.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que correspongui.

Palma, 9 de desembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.