logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 510 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 22 de gener de 2021
Consell de Direcció

13795. ACORD EXECUTIU del dia 22 de desembre de 2020 pel qual es crea el Laboratori d’Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DELab).

L’article 77 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 346, de 18 de març), seguint els mateixos passos del precedent Acord normatiu 1308/1991, de 29 de gener, estableix que els laboratoris són unitats que subvenen a necessitats específiques de la recerca i col·laboren amb els departaments, instituts universitaris de recerca i equips de recerca de la Universitat. El mateix article en determina el marc normatiu.

Per part seva, l’article 1 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB (FOU núm. 253, de 24 de juny), modificat per l’Acord normatiu 9836/2011, de 20 de maig, estableix que els laboratoris d’investigació són unitats preferentment interdisciplinàries formades per investigadors de la UIB i dels seus instituts d’investigació que es dediquen a desenvolupar investigacions en comú i íntimament relacionades amb els objectius del laboratori. Així mateix, afegeix que la creació d’aquests laboratoris permetrà la racionalització i l’aprofitament més efectiu dels recursos propis de la Universitat.

En virtut de tot això, el Consell de Direcció, en la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueixen l’article 27.1.h) dels Estatuts de la Universitat i l’article 3 de l’Acord normatiu 7249/2005 esmentat, ha acordat de crear el Laboratori d’Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DELab) en els termes següents:

Article 1. Creació

Es crea el Laboratori d’Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DELab).

Article 2. Finalitat

El Laboratori d’Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DELab) té com a finalitat principal potenciar l’estudi multidisciplinari sobre el desenvolupament psicològic en les diferents etapes del cicle vital, així com els aspectes psicològics lligats a l’educació.

Article 3. Objectius

Els objectius del Laboratori d’Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DELab) són:

  1. Fomentar l’estudi multidisciplinari sobre el desenvolupament psicològic (perceptiu, cognitiu, social i emocional) al llarg del cicle vital, tant en condicions típiques com atípiques, en contextos diversos (educatius, familiars...) i amb diferents metodologies (experimentals, observacionals...).
  2. Estudiar les variables psicològiques i psicopedagògiques implicades en el procés d’ensenyament i aprenentatge, així com en la intervenció educativa preventiva, especialment en alumnes amb necessitats específiques.
  3. Desenvolupar i aplicar protocols, procediments i/o eines d'avaluació i intervenció psicopedagògica i neuropsicològica que contribueixin a la detecció, el diagnòstic i la intervenció de trastorns o dificultats del neurodesenvolupament i altres necessitats educatives.
  4. Potenciar l’estudi dels factors implicats en el desenvolupament típic i atípic del llenguatge, a partir d’estudis observacionals i experimentals, així com de la seva intervenció psicopedagògica.
  5. Potenciar l’estudi dels factors psicològics i educatius protectors i de risc de l’assetjament escolar.
  6. Transferir a la societat els resultats de recerca generats, però especialment a les famílies, als centres educatius i a les associacions, per millorar la qualitat de vida i el benestar dels infants amb necessitats específiques, i donar resposta a l’atenció a la diversitat.
  7. Establir acords o convenis de col·laboració amb entitats i organismes públics o privats que treballin en els mateixos o similars objectius.

Article 4. Dependència

El Laboratori d’Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DELab) depèn del Vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals.

Article 7. Òrgans de govern

Els òrgans de govern del Laboratori d’Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DELab) són els que preveu l’article 5 de l’Acord normatiu 7249/2005.

Article 8. Director

El Rector nomenarà el director del laboratori, de conformitat amb les previsions dels articles 77.4 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears, i 7 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB.

Article 9. Memòria econòmica i d’activitats

El Laboratori d’Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DELab) ha d’elaborar anualment una memòria econòmica i d’activitats, que ha de trametre al Vicerectorat d’Innovació i Relacions Institucionals.

Disposició addicional

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta disposició entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 22 de desembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet