logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 510 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 22 de gener de 2021
Consell de Direcciˇ

13794. ACORD EXECUTIU del dia 22 de desembre de 2020 pel qual es prorroga l’autorització excepcional d’ajuts per a actes científics en modalitat no presencial aprovada per l’Acord executiu 13597/2020, de 30 de juny.

L’Acord normatiu 12129/2017, de 20 de febrer, pel qual s'aprova el programa d'ajuts per a l'assistència a congressos i estades de treball, a l’article 1 (Objecte), determina quin n’és l’àmbit objectiu («facilitar i fomentar les activitats de mobilitat del personal investigador de la UIB i promocionar la difusió dels resultats de la investigació mitjançant participació en congressos científics.»)

Així mateix, el segon apartat de l’article 4 (Quantia i naturalesa dels ajuts) de l’Acord normatiu 12129/2017 esmentat reconeix el dret de cada professor a sol·licitar un màxim d’un ajut per any natural i per comunicació presentada.

Per altra banda, atès el contingut del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, mitjançant la Resolució del Rectorat 13459/2020, de 15 de març, es varen prendre mesures de gestió de la UIB relatives a l’estat d’alarma declarat.

La darrera resolució indicada, juntament amb els esdeveniments que es varen produir, tant en l’àmbit acadèmic com en el social, sanitari i econòmic, i el pas per les diverses fases de transició que varen conduir a una nova normalitat varen minvar significativament les activitats acadèmiques vinculades a la mobilitat i la difusió de resultats de la investigació.

Com a conseqüència del que s’ha indicat i amb la voluntat de seguir promovent la difusió dels resultats de la investigació, el Consell de Direcció va considerar convenient adoptar un criteri interpretatiu de l’Acord normatiu 12129/2017 que permetés, temporalment, de gaudir dels ajuts per a l’assistència a congressos en modalitat virtual. Aquest esperit es va materialitzar en l’Acord executiu 13597/2020, de 30 de juny, pel qual s’autoritza temporalment l’ús dels ajuts per assistència a congressos del programa de foment de la recerca per a congressos en modalitat no presencial.

Per altra banda, la declaració de l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2 pel Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre (BOIB núm. 282, de 25 d’octubre), i l’actual situació sanitària i social provocada per la COVID-19 aconsellen de prorrogar per a una anualitat més l’autorització excepcional d’ajuts per a actes científics en modalitat no presencial aprovada per l’Acord executiu 13597/2020, de 30 de juny.

A la vista de tot el que s’ha esmentat, el Consell de Direcció, a la sessió del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueix el primer apartat de la disposició addicional segona (Interpretació i desenvolupament) de l’Acord normatiu 12129/2017, acorda el següent sobre els ajuts per a l’assistència a congressos en modalitat no presencial.

Article únic. Autorització d’ajuts per a actes científics en modalitat no presencial

1. S’autoritza la concessió d’ajuts en el marc del programa d’ajuts per a l’assistència a congressos en el cas d’actes en modalitat no presencial, amb el benentès que es compleixin la resta de prescripcions i requeriments de l’Acord normatiu 12129/2017, de 20 de febrer, pel qual s'aprova el programa d'ajuts per a l'assistència a congressos i estades de treball.

2. Aquesta autorització excepcional té efectes sobre l’anualitat 2021 del programa d’ajuts per a l’assistència a congressos.

Disposició final

Única. Entrada en vigor

La present normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 22 de desembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet