logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 507 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 18 de desembre de 2020
Rectorat

13776. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 1 de desembre de 2020 per la qual es destina en comissió de serveis la senyora María José Sánchez Oliver per ocupar un lloc de treball vacant a la plantilla d’aquesta universitat, adscrit a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.

Amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la Universitat i en virtut del que preveu l’article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atesa la necessitat urgent de cobrir aquest lloc de treball vacant, destín en comissió de serveis la senyora María José Sánchez Oliver per ocupar el lloc de responsable d’àrea, plaça codi 5190, subgrup C1, nivell 21, a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos amb els efectes econòmics i administratius del dia d’avui.

La senyora María José Sánchez Oliver, durant la comissió de serveis, percebrà les retribucions a càrrec dels crèdits inclosos en els programes en què figuri dotat el lloc de treball que realment ocupi.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 1 de desembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. Gerent de la Universitat.