logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 507 - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 18 de desembre de 2020
Rectorat

13766. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 15 de desembre de 2020 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 9 de novembre de 2020.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 9 de novembre de 2020, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 15 de desembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

Ref.

Entitat

Responsable

Objecte

Contingut econòmic

Aprovació del Consell de Direcció

Data de la signatura

Vigència

 

3998

 

Ajuntament de Deià

 

 

 

Llorenç Huguet (Rector)

 

 

Incorporar l’Arxiu Històric de Deià a la Plataforma d’Arxius Històrics de les Illes Balears, gestionada pel Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears (1a fase)

 

29.450 euros

 

22/9/2020

 

28/10/2020

 

Dos anys, prorrogable per un període de fins a quatre anys addicionals

 

 

3999

 

Erasmus Play Technologies, SL

 

 

 

Enrique García (vicerector d’Investigació i Internacionalit-zació)

 

Proporcionar i facilitar als estudiants internacionals una àmplia oferta d’allotjaments, segons les seves necessitats

 

­–

 

6/10/2020

 

15/10/2020

 

Un any, renovable anualment

 

4003

 

Conselleria d’Administraci-ons Públiques i Modernització

 

 

 

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

 

 

Col·laborar per a la implementació de la tecnologia ShareEQR, propietat de la UIB, en una plataforma, Share112, per explorar aplicacions i usos de la tecnologia en el camp de les emergències, així com la seva millora

 

 

6/10/2020

 

24/11/2020

 

Dos anys, prorrogable fins a dos anys addicionals

 

 

4004

 

Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

 

 

Antònia Fullana (Gerent)

 

Pròrroga del conveni (3402), signat el 14/2/2017, per a la gestió de cursos, les proves lliures i l’expedició dels certificats de notes i capacitació inclosos en el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) la finalització del qual esdevé el 13/2/2021

 

_

 

6/10/2020

 

14/10/2020

 

Quatre anys a partir del 14/2/2021

 

 

4010

 

Consell Insular d’Eivissa

 

Joana Maria Seguí (vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries)

 

Realització durant l’any acadèmic 2019-20 de la VII Lliga de Debat Universitari, 2020

 

977,71 euros

 

20/10/2020

 

5/11/2020

 

31/12/2020

 

 

4012

 

Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

 

Antònia Fullana (Gerent)

 

Tercera addenda al conveni signat el 14/2/2017 (ref. 3402) per concretar les despeses derivades de la diferència entre el cost efectiu de la impartició de les successives edicions dels cursos i proves lliures ofertes dins el FOLC i l’import de la recaptació de les matrícules dels alumnes, d’acord amb la clàusula quarta del conveni, i el procediment a seguir per al seu abonament a la UIB per a l’any acadèmic 2019-20

 

60.000 euros

 

27/10/2020

 

6/10/2020

 

Des de l'inici de l’any acadèmic 2019-20 fins al termini adient per assolir el seu propi objecte i, en tot cas, fins al 10/2/2021

 

4014

 

Entitat Pública Empresarial de Telecomunica-cions i Innovació de les Illes Balears

 

      

Jordi Llabrés (vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals)

 

 

Addenda al conveni específic de col·laboració ref. 3739, signat el 4/3/2020, entre l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC), la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) i la Universitat de les Illes Balears (UIB) en relació amb el desplegament de la xarxa IoTIB i la tecnologia de la xarxa de comunicacions LoRaWAN

 

15.000 euros

 

27/10/2020

 

3/11/2020

 

Fins al 4/3/2021, prorrogable per anualitats completes fins a dos anys més