logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 505 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 20 de novembre de 2020
Rectorat

13738. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 10 de novembre de 2020 per la qual es modifica la Resolució del Rectorat 13443/2020, de 18 de febrer, per la qual es nomenen els vicedegans de la Facultat de Dret.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i atesos els canvis produïts a l’equip deganal de la Facultat de Dret, es modifica la Resolució del Rectorat 13443/2020, de 18 de febrer, per la qual es nomenen els vicedegans de la Facultat de Dret.

Ara, d’acord amb el que estableix l’Acord executiu 8975/2009, de 17 de febrer, pel qual es desenvolupa l’Acord normatiu 8880/2008, de 19 de desembre, que determina el nombre de vicedegans i subdirectors d’escola de la Universitat de les Illes Balears, els vicedegans de la Facultat de Dret són els següents:

Nom

Càrrecs

Sr. Francesc Antoni Vaquer Ferrer

Cap d’estudis del grau de Dret

Cocap de la doble titulació de grau d’Administració d'Empreses i grau de Dret

Sr. Erik José Monreal Bringsvaerd

Cap d’estudis de Relacions Laborals

Sra. Joana Maria Socias Camacho

Vicedegana

Codirectora del Màster Universitari en Advocacia de la UIB i de l’ICAIB

Sra. María del Carmen Tomás-Valiente Lanuza

Vicedegana

 En cas de vacant, absència, malaltia, abstenció o recusació de la degana (article 52.4 dels Estatuts), l’ha de substituir el senyor Francesc Antoni Vaquer Ferrer.      

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 10 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sra. degana de la Facultat de Dret i Sra. Gerent de la Universitat.