logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 505 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 20 de novembre de 2020
Rectorat

13719. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 20 d’octubre de 2020 per la qual es nomena director del Laboratori de Pedagogia Hospitalària el professor Sebastià Verger Gelabert.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i amb l'acord previ del Consell de Direcció del dia d'avui, segons el que preveuen l'article 77.4 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears, i l’article 8 de l’Acord executiu 13258/2019, de 29 d’octubre, pel qual es crea el Laboratori de Pedagogia Hospitalària, nomèn director del laboratori esmentat el professor Sebastià Verger Gelabert, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 20 d’octubre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sr. vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals i Sra. Gerent de la Universitat.