logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 504 (extraordinari) - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Dimecres, 11 de novembre de 2020
Consell de Direcciˇ

13700. ACORD EXECUTIU del dia 10 de novembre de 2020 pel qual es convoquen eleccions de representants dels estudiants per estudis al Consell d’Estudiants de la Universitat.

En virtut dels articles 82, 85 i 124 dels Estatuts i de l’article 48 de l’annex de l'Acord normatiu 12045/2016, de 7 de novembre (FOU extraordinari núm. 438, d’11 de novembre), pel qual es reforma la normativa electoral de la Universitat, reunida la Comissió Electoral el dia d’avui, en ús de la competència que li atribueix l’article 9.a) de la normativa electoral, s’acorda de convocar eleccions de representants dels estudiants per estudis al Consell d’Estudiants de la Universitat per al dia 17 de desembre de 2020, tenint en compte la normativa electoral i el calendari electoral que figuren a l'annex.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 10 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

1. El Consell d’Estudiants, màxim òrgan de representació estudiantil en l’àmbit universitari, ha de tenir un representant per estudi oficial de grau, un representant addicional per cada quatre-cents alumnes matriculats per estudi i una representació dels estudis oficials de postgrau.

Els representants han de ser elegits mitjançant sufragi universal lliure, igual, directe i secret, entre els estudiants matriculats d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols que tinguin caràcter oficial i validesa en tot el territori de l’Estat i entre els estudiants de títols oficials de postgrau (màster i doctorat).

2. La durada del mandat dels electes ha de ser de dos anys.

3. La condició de membre del Consell d’Estudiants es perd en els casos enumerats a l’article 13 de l’Acord normatiu 6534/2003, de 18 de desembre (FOU núm. 232, de 20 de febrer), pel qual es fa públic el Reglament del Consell d’Estudiants.

4. En tot cas, els requisits exigits per exercir el dret del sufragi actiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions, mentre que els exigits per exercir el dret de sufragi passiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions i mantenir fins al dia de la votació.

5. Els electors poden votar un nombre igual o menor dels tres quarts per excés del nombre total de representants que corresponguin, de conformitat amb el que estableix l’article 85.2 dels Estatuts. Per això, si escau, a les paperetes hi ha de figurar el nombre de representants que corresponen i a continuació el nombre màxim de representants que es poden votar.

S’anul·laran totes les paperetes en què figuri un nombre superior de vots.

6.

 1. D’acord amb les disposicions de l’article 3.2.a) de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears, són electors i elegibles per a les eleccions de representants dels estudiants per estudis al Consell d’Estudiants els alumnes matriculats a la Universitat en els termes següents:
  • Estudiants de grau: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de grau conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat.
   A efectes electorals, es consideren estudiants de grau els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives
  • Estudiants de màster universitari: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de màster conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat.
  • Estudiants de doctorat: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de doctorat conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat.
 2. Els estudiants que deixin de complir els requisits establerts a la lletra anterior deixaran de gaudir de la condició d’elegits.
 3. No són electors ni elegibles els estudiants que estiguin matriculats d’ensenyaments que s’imparteixin en centres docents adscrits.

7. A efectes electorals, s’entén que els estudiants de màster i de doctorat estan inclosos en una mateixa circumscripció, la corresponent als representants d’estudis oficials de postgrau. Per establir-ne la representació, s’ha d’atorgar un representant per cada ensenyament (en aquest cas, alumnes matriculats de màster i de doctorat).

8. a) La circumscripció electoral és l’ensenyament.

Per fer la distribució per circumscripcions i de conformitat amb les previsions de l’article 48.1 de la normativa electoral, s’ha d’assignar un representant a cadascun dels ensenyaments i s’hi ha d’afegir un representant addicional per cada quatre-cents alumnes matriculats per estudi oficial de grau.

Els representants dels estudiants de les circumscripcions són, doncs, els que s'indiquen:

Circumscripció

Representants

Vot

Administració d’Empreses

4

vot: 3

Biologia

1

vot: 1

Bioquímica

1

vot: 1

Dret

3

vot: 3

Economia

1

vot: 1

Edificació

1

vot: 1

Educació Infantil

2

vot: 2

Educació Primària

3

vot: 3

Educació Social

2

vot: 2

Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

1

vot: 1

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

1

vot: 1

Enginyeria Informàtica

2

vot: 2

Enginyeria Telemàtica

1

vot: 1

Estudis Anglesos

1

vot: 1

Filosofia

1

vot: 1

Física

1

vot: 1

Fisioteràpia

1

vot: 1

Geografia

1

vot: 1

Història

1

vot: 1

Història de l’Art

1

vot: 1

Infermeria

2

vot: 2

Llengua i Literatura Catalanes

1

vot: 1

Llengua i Literatura Espanyoles

1

vot: 1

Matemàtiques

1

vot: 1

Medicina

1

vot: 1

Pedagogia

1

vot: 1

Psicologia

2

vot: 2

Química

1

vot: 1

Relacions Laborals

1

vot: 1

Treball Social

1

vot: 1

Turisme

3

vot: 3

Estudis oficials de postgrau (màster i doctorat)

5

vot: 4

Total:

50

 

b) La situació de les meses electorals serà la següent:

Meses electorals

Edifici

Administració d’Empreses

Gaspar Melchor de Jovellanos

Biologia

Guillem Colom Casasnovas

Bioquímica

Guillem Colom Casasnovas

Dret

Gaspar Melchor de Jovellanos

Economia

Gaspar Melchor de Jovellanos

Edificació

Anselm Turmeda

Educació Infantil

Guillem Cifre de Colonya

Educació Primària

Guillem Cifre de Colonya

Educació Social

Guillem Cifre de Colonya

Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

Anselm Turmeda

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Anselm Turmeda

Enginyeria Informàtica

Anselm Turmeda

Enginyeria Telemàtica

Anselm Turmeda

Estudis Anglesos

Ramon Llull

Filosofia

Ramon Llull

Física

Mateu Orfila i Rotger

Fisioteràpia

Beatriu de Pinós

Geografia

Ramon Llull

Història

Ramon Llull

Història de l’Art

Ramon Llull

Infermeria

Guillem Cifre de Colonya

Llengua i Literatura Catalanes

Ramon Llull

Llengua i Literatura Espanyoles

Ramon Llull

Matemàtiques

Anselm Turmeda

Medicina

Hospital Universitari Son Espases (HUSE)

Pedagogia

Guillem Cifre de Colonya

Psicologia

Guillem Cifre de Colonya

Química

Mateu Orfila i Rotger

Relacions Laborals

Gaspar Melchor de Jovellanos

Treball Social

Ramon Llull

Turisme

Arxiduc Lluís Salvador

Estudis oficials de postgrau (màster i doctorat)

Antoni Maria Alcover i Sureda

Estudis impartits a Eivissa i Formentera

Seu universitària d’Eivissa i Formentera

Estudis impartits a Menorca

Seu universitària de Menorca

c) Les meses s'han d'obrir a les 12 hores i s'han de tancar a les 17 hores.

9. La Universitat ha de tenir actualitzades les llistes dels censos electorals corresponents, les quals s’han de fer públiques a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/) del dia 11 al 23 de novembre de 2020.

En els censos s’hi inclouran els estudiants dels títols oficials de grau i els estudiants matriculats dels estudis oficials de postgrau, és a dir, de màster i de doctorat.

10

 1. Per a les eleccions dels representants dels estudiants per estudis al Consell d’Estudiants s’ha de constituir una mesa per circumscripció, formada per un president i dos vocals i pels suplents respectius.
 2. Els tres membres que integraran les meses seran designats per la Comissió Electoral per comunicació personal o pública en el moment oportú.
 3. La condició de membre d’una mesa electoral és incompatible amb la condició de candidat, d’interventor i de membre de la Comissió Electoral.
 4. Els càrrecs de president i vocal de les meses electorals són obligatoris i no retribuïts. La designació s’ha de notificar, si escau, amb temps suficient a les persones interessades, que disposen d’un termini que acaba cinc dies abans de fer-se les eleccions per al·legar, davant la secretària de la Comissió Electoral (Secretària General), causa justificada i documentada que els impedeixi d’acceptar el càrrec. La Secretària General decidirà i comunicarà, si escau, la substitució que hagi tingut lloc.
 5. La inassistència no justificada dels membres de les meses electorals pot donar lloc a les sancions oportunes.
 6. Les eleccions s’han de fer davant les meses electorals constituïdes d’acord amb la reglamentació electoral i, si no, segons les normes dictades per la Comissió Electoral.
 7. Són funcions de les meses:
  • Presidir la votació.
  • Mantenir l’ordre.
  • Verificar la identitat dels votants.
  • Fer l’escrutini.
  • Vetllar per la puresa del sufragi.
 8. Per votar cal identificar-se amb l’original del DNI, del passaport, del permís de conducció amb fotografia impresa o d’un document universitari que acrediti la personalitat del votant.

11. La Comissió Electoral, si ho creu oportú, pot demanar que s'aturin durant una o diverses hores les classes per facilitar la votació.

12. La condició de candidat a les eleccions de representants dels estudiants per estudis al Consell d’Estudiants s'ha de manifestar formalment mitjançant escrit, segons el model oficial, de la persona interessada adreçat a les secretaries dels centres o al Registre General de la Universitat. L’horari de presentació és de 9 a 14 hores. El procediment és el següent:

 1. L'escrit de presentació de cada candidatura ha d'expressar clarament el nom i els cognoms del candidat, el DNI, l'estudi al qual pertany i l'òrgan col·legiat a què es presenta (Consell d’Estudiants), com també l'acceptació expressa del candidat, que ha de complir les condicions d'elegibilitat. A aquest efecte, les secretaries dels centres o la Secretaria General facilitaran un model de sol·licitud i/o es podrà extreure el model de la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
 2. Les candidatures no poden ser objecte de modificació una vegada presentades, encara que es poden retirar en qualsevol moment abans del dia de les eleccions, mitjançant escrit adreçat al president de la Comissió Electoral (Rector) i presentat al Registre General de la Universitat, de 9 a 14 hores.

13. De conformitat amb l’article 34.2 de la normativa electoral, si en una circumscripció el nombre de candidatures presentades és igual o inferior al nombre de llocs que s’han de cobrir, s’han de proclamar automàticament representants els candidats presentats, sense necessitat de fer cap elecció.

14. D'acord amb l'article 34.1 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears, a les eleccions han de resultar elegits els candidats que hagin obtingut el nombre més alt de vots. En cas d'empat, quedaran proclamats els candidats en funció d’un sorteig, tal com estableix la lletra e) del precepte indicat.

15. El vot anticipat s'ha d’exercir d'acord amb el que disposa l’article 19 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears.

16. Els candidats que es presentin a les eleccions poden nomenar interventors, perquè siguin presents a les votacions i l'escrutini, a les meses electorals en què es pugui votar la seva candidatura mitjançant escrit adreçat al president de la Comissió Electoral, que s’ha de registrar al Registre General de la Universitat (Son Lledó) o als registres de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera fins a tres dies abans de començar les votacions.

Calendari electoral

 • Dia 10 de novembre de 2020: el Consell de Direcció obre el procés electoral.
 • Dia 11 de novembre de 2020 (FOU extr. núm. 504): publicació de la convocatòria d'eleccions.
 • Del dia 11 al 23 de novembre de 2020: exposició pública dels diferents censos a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
 • Del dia 12 al 18 de novembre de 2020: presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat a la Secretària General de la Universitat.
 • Del dia 12 al 23 de novembre de 2020: presentació de candidatures.
 • Dia 23 de novembre de 2020: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens.
 • Dia 23 de novembre de 2020: la Comissió Electoral exposarà públicament els censos definitius a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
 • Dia 25 de novembre de 2020: la Comissió Electoral proclamarà els candidats.
 • Dia 25 de novembre de 2020: la Comissió Electoral exposarà públicament les candidatures a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
 • Del dia 26 de novembre al 16 de desembre de 2020: campanya electoral.
 • Del dia 26 de novembre al 15 de desembre de 2020 a les 13 hores: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
 • Del dia 26 de novembre al 16 de desembre de 2020 a les 13 hores: presentació del vot anticipat al Registre General.
 • Dia 30 de novembre de 2020: presentació de reclamacions davant la Comissió Electoral sobre la proclamació de candidats mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat a la Secretària General de la Universitat.
 • Dia 2 de desembre de 2020: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions sobre la proclamació de candidats.
 • Dia 2 de desembre de 2020: la Comissió Electoral proclamarà definitivament els candidats i exposarà públicament les candidatures definitives a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
 • Fins al dia 11 de desembre de 2020 els candidats podran nomenar els interventors.
 • Dia 17 de desembre de 2020: eleccions.