logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 504 (extraordinari) - Any  XXXVI - I. DISPOSICIONS GENERALS Dimecres, 11 de novembre de 2020
Consell de Direcciˇ

13699. ACORD EXECUTIU del dia 10 de novembre de 2020 pel qual es convoquen eleccions de representants del grup D) (personal d'administració i serveis) al Claustre de la Universitat.

En virtut dels articles 17, 82, 85 i 87 dels Estatuts i dels articles 38, 39 i 40 de l’annex de l'Acord normatiu 12045/2016, de 7 de novembre, pel qual es reforma la normativa electoral de la Universitat (FOU extr. núm. 438, d’11 de novembre), i de l'Acord normatiu 13699/2020, de 9 de novembre (FOU extr. núm. 504, d’11 de novembre), pel qual es distribueixen els representants del grup D) (personal d’administració i serveis) al Claustre de la Universitat, reunida la Comissió Electoral el dia d’avui, en ús de la competència que li atribueix l’article 9.a) de la normativa electoral, s’acorda de convocar eleccions de representants del grup D) (personal d’administració i serveis) al Claustre de la Universitat per al dia 17 de desembre de 2020, tenint en compte la normativa electoral i el calendari electoral que figuren a l'annex d'aquest acord.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 10 de novembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

1. De conformitat amb el que estableix l’article 17 dels Estatuts de la Universitat, el Claustre universitari, amb un màxim de tres-cents claustrals, el constitueixen dos-cents quaranta claustrals elegits. A aquest nombre s’hi han de sumar els claustrals nats indicats al tercer apartat de l’article 17 esmentat. Per tant, en aplicació de l'article 17.2.d) dels Estatuts, el nombre de representants del grup D) (personal d’administració i serveis) ha de ser de vint-i-vuit.

La distribució dels representants del personal d’administració i serveis s’ha establert a l’Acord normatiu 13695/2020, de 9 de novembre (FOU núm. 504, d’11 de novembre), pel qual es distribueixen els representants del grup D) (personal d’administració i serveis) al Claustre de la Universitat.

Els representants han de ser elegits mitjançant sufragi universal lliure, igual, directe i secret entre el personal d’administració i serveis vinculat a la Universitat per una relació funcionarial o contractual.

2. En tot cas, els requisits exigits per exercir el dret de sufragi actiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions, mentre que els exigits per exercir el dret de sufragi passiu s’han de reunir en la data de convocatòria de les eleccions i mantenir fins al dia de la votació.

3. La durada del mandat dels electes ha de ser de quatre anys, de conformitat amb el que estableix l’article 18.1 dels Estatuts.

4. La condició de claustral es perd en els casos enumerats als articles 14.3 dels Estatuts i 35.1 de la normativa electoral.

5. Els electors poden votar un nombre igual o menor dels tres quarts per excés del nombre total de representants que corresponguin, de conformitat amb el que estableix l'article 85.2 dels Estatuts. Per això, si escau, a les paperetes hi ha de figurar el nombre de representants que corresponen i a continuació el nombre màxim de representants que es poden votar.

S'anul·laran totes les paperetes en què figuri un nombre superior de vots.

6. És elector i elegible per a les eleccions del grup D) tot el personal d’administració i serveis vinculat a la Universitat per una relació funcionarial o contractual.

7.

 1. Per a la distribució de la representació del personal d'administració i serveis (grup D) s'ha de distingir els funcionaris del personal laboral, i a la vegada s'estableixen com a circumscripcions les següents:
  • Una circumscripció formada pels funcionaris integrants dels subgrups de classificació A1 i A2, on s’ha de garantir, com a mínim, un representant dels cossos generals i un dels cossos específics.
  • Una circumscripció formada pels funcionaris integrants dels subgrups de classificació B, C1, C2 i E, on s’ha de garantir, com a mínim, un representant dels cossos generals i un dels cossos específics.
  • Una circumscripció formada pel personal laboral.
 2. Per fer la distribució s'ha d'assignar un claustral a cada circumscripció i la resta s'ha de repartir de forma proporcional entre les circumscripcions.
  En conseqüència, corresponen els representants següents a cada circumscripció:
  • Funcionaris dels subgrups A1 i A2: 7 representants (entre els quals s’han de garantir, com a mínim, si escau, un representant dels cossos generals i un dels cossos específics per a cada subgrup de classificació).
  • Funcionaris dels subgrups B, C1, C2 i E: 18 representants (entre els quals s’han de garantir, com a mínim, si escau, un representant dels cossos generals i un dels cossos específics per a cada subgrup de classificació).
  • Personal laboral: 3 representants.
 3. La mesa electoral corresponent a les eleccions de representants del grup D) serà a Son Lledó.
 4. La mesa s’ha d’obrir a les 12 hores i s’ha de tancar a les 17 hores.

8. La Universitat ha de tenir actualitzades les llistes dels censos electorals corresponents, les quals s’han de fer públiques a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/) del dia 11 al 23 de novembre de 2020.

9.

 1. La mesa electoral ha d’estar formada per un president i dos vocals i pels suplents respectius, que seran designats per la Comissió Electoral mitjançant una comunicació, personal o pública, en el moment oportú. La condició de membre d’una mesa electoral és incompatible amb la condició de candidat, d’interventor i de membre de la Comissió Electoral.
 2. Els càrrecs de president i vocal de la mesa electoral són obligatoris i no retribuïts. La designació s’ha de notificar amb temps suficient a les persones interessades, que disposen d’un termini que acaba cinc dies abans de fer-se les eleccions per al·legar, davant la secretària de la Comissió Electoral (Secretària General), causa justificada i documentada que els impedeixi d’acceptar el càrrec. La Secretària General decidirà i comunicarà, si escau, la substitució que hagi tingut lloc.
 3. La inassistència no justificada dels membres de la mesa electoral pot donar lloc a les sancions oportunes; pel que fa al personal d’administració i serveis, l’assistència és una obligació funcionarial o laboral, segons el cas.
 4. Les eleccions s’han de fer davant la mesa electoral constituïda d’acord amb la reglamentació electoral i, si no, segons les normes dictades per la Comissió Electoral.
 5. Són funcions de la mesa:
  • Presidir la votació.
  • Mantenir l’ordre.
  • Verificar la identitat dels votants.
  • Fer l’escrutini.
  • Vetllar per la puresa del sufragi.
 6. Per votar cal identificar-se amb l’original del DNI, del passaport, del permís de conducció amb fotografia impresa o d’un document universitari que acrediti la personalitat del votant.

10. La condició de candidat a les eleccions de representants del grup D) (personal d’administració i serveis) al Claustre s'ha de manifestar formalment mitjançant escrit, segons el model oficial, de la persona interessada adreçat a les secretaries dels centres o al Registre General. L’horari de presentació és de 9 a 14 hores. El procediment és el següent:

 1. L'escrit de presentació de cada candidatura ha d'expressar clarament el nom i els cognoms del candidat, el DNI i l'òrgan col·legiat a què es presenta (Claustre), com també l'acceptació expressa del candidat, que ha de complir les condicions d'elegibilitat. A aquest efecte, les secretaries dels centres o la Secretaria General facilitaran un model de sol·licitud i/o es podrà extreure el model de la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
 2. Les candidatures no poden ser objecte de modificació una vegada presentades, encara que es poden retirar en qualsevol moment abans del dia de les eleccions, mitjançant escrit adreçat al president de la Comissió Electoral (Rector) i presentat al Registre General de la Universitat, de 9 a 14 hores.

11. De conformitat amb l’article 34.2 de la normativa electoral, si en una circumscripció el nombre de candidatures presentades és igual o inferior al nombre de llocs que s’han de cobrir, s’han de proclamar automàticament representants els candidats presentats, sense necessitat de fer cap elecció.

12. D’acord amb el que estableix l’article 40.5 de la normativa electoral, si un elector pertany a més d’un grup dels esmentats a l’article 17.2 dels Estatuts, hom li n’assignarà un, de conformitat amb les prioritats següents: pertinença al grup A), pertinença al grup D), pertinença al grup B), pertinença al grup C). Qualsevol elector afectat pot demanar de canviar aquesta assignació mitjançant la reclamació oportuna davant la Comissió Electoral, en el termini de cinc dies des de la publicació del cens.

La resolució d’aquestes reclamacions no pot modificar la distribució de claustrals aprovada prèviament pel Consell de Govern.

13. D'acord amb l'article 34.1 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears, a les eleccions han de resultar elegits els candidats que hagin obtingut el nombre més alt de vots. En cas d'empat, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat com a PAS.

14. El vot anticipat s'ha d’exercir d'acord amb el que disposa l’article 19 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears.

15. Els candidats que es presentin a les eleccions poden nomenar interventors, perquè siguin presents a les votacions i l'escrutini, a la mesa electoral en què es pugui votar la seva candidatura mitjançant escrit adreçat al president de la Comissió Electoral, que s’ha de registrar al Registre General de la Universitat (Son Lledó) o als registres de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera fins a tres dies abans de començar les votacions.

Calendari electoral

 • Dia 10 de novembre de 2020: el Consell de Direcció obre el procés electoral.
 • Dia 11 de novembre de 2020 (FOU extr. núm. 504): publicació de la convocatòria d'eleccions.
 • Del dia 11 al 23 de novembre de 2020: exposició pública dels diferents censos a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
 • Del dia 12 al 18 de novembre de 2020: presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat a la Secretària General de la Universitat.
 • Del dia 12 al 23 de novembre de 2020: presentació de candidatures.
 • Dia 23 de novembre de 2020: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens.
 • Dia 23 de novembre de 2020: la Comissió Electoral exposarà públicament els censos definitius a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
 • Dia 25 de novembre de 2020: la Comissió Electoral proclamarà els candidats.
 • Dia 25 de novembre de 2020: la Comissió Electoral exposarà públicament les candidatures a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
 • Del dia 26 de novembre al 16 de desembre de 2020: campanya electoral.
 • Del dia 26 de novembre al 15 de desembre de 2020 a les 13 hores: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
 • Del dia 26 de novembre al 16 de desembre de 2020 a les 13 hores: presentació del vot anticipat al Registre General.
 • Dia 30 de novembre de 2020: presentació de reclamacions davant la Comissió Electoral sobre la proclamació de candidats mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat a la Secretària General de la Universitat.
 • Dia 2 de desembre de 2020: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions sobre la proclamació de candidats.
 • Dia 2 de desembre de 2020: la Comissió Electoral proclamarà definitivament els candidats i exposarà públicament les candidatures definitives a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
 • Fins al dia 11 de desembre de 2020 els candidats podran nomenar els interventors.
 • Dia 17 de desembre de 2020: eleccions.