logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 502 - Any  XXXVI - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 16 d'octubre de 2020
Rectorat

13690. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 6 d’octubre de 2020 per la qual s'atorga una llicència per estudis al professor contractat doctor Joan Antoni Vives Vallès amb efectes retroactius.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i amb l'informe del Departament de Dret Privat, s'atorga una llicència per estudis amb efectes retroactius al professor contractat doctor Joan Antoni Vives Vallès pel període comprès entre el 17 d’agost i el 16 de novembre de 2020.

Les retribucions que percebrà el professor contractat doctor esmentat seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

El professor contractat doctor esmentat gaudirà de la llicència a la Universitat Sueca de Ciències Agrícoles, Alnarp (Suècia).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 6 d’octubre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sr. director del Departament de Dret Privat i Sra. Gerent de la Universitat.