logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 502 - Any  XXXVI - III. ALTRES DISPOSICIONS Divendres, 16 d'octubre de 2020
Rectorat

13689. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 29 de setembre de 2020 per la qual s'atorga una llicència per estudis a l’ajudanta Júlia Navarro Oliver amb efectes retroactius.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i amb l'informe del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, s'atorga una llicència per estudis amb efectes retroactius a l’ajudanta Júlia Navarro Oliver pel període comprès entre l’11 de setembre de 2020 i l’1 de setembre de 2021.

Les retribucions que percebrà l’ajudanta esmentada seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 2 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

L’ajudanta esmentada gaudirà de la llicència al centre de recerca InterDigital R&I, Rennes (França).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 29 de setembre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat, Sra. directora del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica i Sra. Gerent de la Universitat.