logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 502 - Any  XXXVI - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 d'octubre de 2020
Rectorat

13679. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 13 d’octubre de 2020 per la qual es fa pública la substitució interina del vicedegà i cap d’estudis de Psicologia de la Facultat de Psicologia pel professor Albert Flexas Oliver.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d’acord amb el que preveuen a l’article 52.1, faig pública la substitució interina del professor Enric Munar Roca com a vicedegà i cap d’estudis de Psicologia de la Facultat de Psicologia pel professor Albert Flexas Oliver mentre el primer ha gaudit de la llicència per any sabàtic atorgada mitjançant la Resolució del Rectorat 13289/2019, de 8 de novembre.

La substitució indicada ha tingut efectes econòmics i administratius des del dia 1 de març fins al dia 16 de juny de 2020, data en què es va donar per finalitzada la llicència per any sabàtic atorgada.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 13 d’octubre de 2020
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

Sra. vicerectora de Professorat i Sra. Gerent de la Universitat.